La Universitat Pompeu Fabra va ser creada l’any 1990 per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’establir una universitat pública orientada a l’excel·lència acadèmica i de contribuir al desenvolupament del país. Amb el propòsit d’assolir aquesta finalitat, la UPF s’ha anat desplegant al llarg d’aquests anys amb estrictes criteris de qualitat en totes les seves activitats, i ha configurat un model d’universitat urbana estretament vinculada a la ciutat de Barcelona. Com a universitat, hem estat selectius en els àmbits del saber que hem incorporat per poder concentrar-nos fonamentalment en la recerca i en la formació sobre les diverses dimensions de l’ésser humà, incloent-hi la biològica, la comunicativa o la social. La grandària que, malgrat el nostre creixement, hem mantingut, ha esdevingut un dels nostres trets característics –eminentment positiu–, ja que ens ha permès mantenir una escala idònia per a la formació d’una comunitat universitària cohesionada, en la qual les unitats acadèmiques i els diferents serveis i unitats tenen consciència de pertànyer a una mateixa institució i compartir uns mateixos valors.

Edifici Dipòsit de les Aigües

«Formar persones mitjançant un model educatiu rigorós, innovador i personalitzat, en una universitat de recerca preeminent, que impulsa la innovació i la transformació social així com el compromís amb la cultura.»

Missió

Formar, mitjançant un model educatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids coneixements científics i culturals, competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes de vida.

separador

Esdevenir una universitat de recerca preeminent.
Hem de ser capdavanters en descobriments i innovacions científics, i hem d’assolir un lideratge internacional en aquells àmbits que ens són propis.

separador

Promoure la innovació i la transformació social.
Hem de traspassar els murs de la institució, per crear sinergies amb la societat i contribuir així al seu benestar i a la creació de valor.

separador

Impulsar el compromís amb la cultura.
Hem de ser una ‘fàbrica d’idees’, és a dir, un lloc de debat, de discussió i de reflexió al servei de la cultura que ofereixi eines per desxifrar el món contemporani i per participar-hi activament.

Visió

Una universitat de recerca capdavantera, amb propòsit de servei públic,
que es posicioni com una de les institucions europees d’ensenyament superior més reconegudes internacionalment, atractiva per als estudiants i per als professors amb més talent i compromís.

separador

Una universitat personalitzada, eficaç i adaptable,
que treballi amb eficiència, amb claredat, amb rigor i amb immediatesa i que s’adapti al context i a les necessitats de la comunitat, per poder assolir de manera efectiva els resultats que persegueix però sense perdre mai de vista el compromís amb la societat.

separador

Una universitat pública, econòmicament sostenible,
que es financi amb una aportació adequada de recursos públics i també amb altres fonts de recursos generats per la mateixa activitat de la Universitat.

separador

Una universitat urbana, centrada en els reptes
que afronta Barcelona i el seu entorn urbà,

que aprofiti la modernitat i la creativitat d’una ciutat oberta al món com a font d’inspiració per incidir en la transformació de la Universitat.

Valors

Més enllà de la producció i transmissió del coneixement, volem associar la nostra identitat a un conjunt de valors imprescindibles que ens han de permetre millorar com a persones i consolidar-nos com una comunitat ètica diferenciada en el context de les institucions d’ensenyament superior, cada vegada més global.

separador

La pluralitat
Per integrar la diversitat de punts de vista i d’ideologies i respectar la col·legialitat, fomentant el respecte i la col·laboració entre tots els col·lectius i buscant espais de trobada per potenciar la transversalitat en la presa de decisions.

separador

L’autonomia
Perquè a partir del reconeixement de la nostra pròpia identitat com a universitat, puguem disposar de la capacitat organitzativa, financera i normativa que ens permeti assolir els nostres objectius de la millor manera possible.

separador

El dinamisme
Per estar desperts davant del món que ens envolta, ser-ne agents i alhora saber adaptar-nos i donar resposta, de manera àgil, tant als canvis que s’hi produeixen com a les noves necessitats que se’n deriven.

separador

El compromís
Per esdevenir elements actius i motors de canvi i d’innovació de la societat i contribuir així, amb creativitat, esperit crític, honestedat, proactivitat i llibertat acadèmica, a donar resposta als problemes i als eventuals conflictes que afecten la nostra societat i el nostre entorn.

separador

L’equitat
Per garantir la igualtat d’oportunitats i de condicions, per combatre les desigualtats o la discriminació per raó de gènere, de classe social, d’origen ètnic o racial, d’orientació sexual i de diversitat funcional, així com per formar professionals i ciutadans que posteriorment traslladin aquests valors als seus cercles personals i professionals.

separador

El rigor
Tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista humà, per treballar, amb autoexigència i al màxim del nostre potencial, per esdevenir un referent en l’ensenyament i en la recerca.

separador

El retiment de comptes
Per establir una relació directa amb les institucions i els col·lectius als quals retem comptes i explicar-los amb transparència els objectius que ens proposem i els resultats que obtenim, amb sensibilitat per absorbir les seves valoracions.