1. Acta de la sessió anterior
 2. Informe de la presidenta
 3. Informe del rector
 4. Informe de la Comissió Acadèmica:
 • Modificació i programació universitària, cursos 2020-2021 i 2021-2022
 • Canvi de denominació de l’institut universitari de recerca, adscrit a la UPF, “Barcelona Graduate School of Economics”
 1. Informe de la Comissió Econòmica:
 • Seguiment econòmic i pressupostari
 • Constitució de l’associació “Barcelona LegalTech Hub”
 • Creació de la spin-off Uni-Large, S.L.
 • Rectificació respecte a la constitució de la spin-off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.
 • Desafectació de material informàtic
 • Acords adoptats
 1. Premis del Consell Social, convocatòria 2020
 2. Aportació any 2020 a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
 3. Torn obert de paraules

Aprovació de la programació universitària per al curs 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 27 de febrer de 2020, la proposta de programació universitària per al curs 2021-2022 i la modificació de la programació universitària per al curs 2020-2021, que s’adjunten com a annex 1.

 

Modificació de la denominació de l’Institut universitari Barcelona Graduate School of Economics
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 27 de febrer de 2020, la modificació de la denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Pompeu Fabra “Barcelona Graduate School of Economics” per “Barcelona School of Economics” i la sol·licitud, conforme al previst a l’article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, a la Direcció General d’Universitats de l’autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUCT.

 

Admissió de la UPF com a soci fundador de l’ ASSOCIACIÓ BARCELONA LEGALTECH HUB
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

La sol·licitud de l’admissió de la Universitat, en qualitat de soci fundador amb el pagament de les quotes que corresponguin, en l’associació amb el nom “ASSOCIACIÓ BARCELONA LEGALTECH HUB”, que té per finalitat principal constituir-se en una entitat en el sí de la qual es fomenti la relació permanent i l’intercanvi entre els seus socis de coneixement i experiències d’interès comú que siguin enriquidores, innovadores i emprenedores, per tal d’aconseguir una millor transmissió d’idees sobre la consolidació, el creixement i la millora de competitivitat del sector legaltech. Els Estatuts de l’Associació s’adjunten com a annex 2.

S’autoritza àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució.

 

Aprovació de la participació de la UPF en la constitució de l’empresa de base tecnológica Uni-Large, S.L.
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació “Uni-Large, S.L.”, tindrà per objecte social desenvolupament producció i comercialització d’eines gèniques amb aplicació a la pràctica clínica. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions de valor nominal total 300 euros, equivalent al 10% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

Modificació dels acords relatius a la spin off LUCID TECHNOLOGIES S.L.
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

Primer. Modificar l’acord del Ple del Consell Social de 18 de juliol del 2019 i del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019, relatiu a la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L., exclusivament pel que fa al repartiment de participacions amb els percentatges de titularitat establert al punt 4 dels Antecedents de l’acord del Consell de Govern de 19 de febrer de 2020. La resta del contingut queda inalterat.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 25 de febrer del 2020, la desafectació de material informàtic, que s’adjunta com a annex 4.

 

Aprovació de l’edició 2020 dels premis del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

S’aprova, per unanimitat, l’edició 2020 dels Premis del Consell Social.

 

Contribució a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2020)

De conformitat amb l’acord d’aprovació del pressupost d’aquest Consell, amb data 19 de desembre del 2019, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 23 de gener del 2020, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d’aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2020.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.