Acord sobre sol·licituds de permanència d’estudiants
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 2 d’octubre del 2018, relatiu a sol·licituds de permanència d’estudiants, que s’adjunta com annex 1.

Aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l’exercici 2017
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe de la Comissió Econòmica del Consell de data 22 d’octubre del 2018, l’aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals auditats de l’exercici 2017.

Acord sobre els increments retributius del 2018
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, prendre coneixement i ratificar els acords de la Mesa d’Universitats, amb data 6 de novembre del 2018, sobre els increments retributius del 2018, que s’adjunten com a annex 3.

Designació de membres del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’aprova, per unanimitat, la designació del senyor Jordi Marín Puigpelat com a president de la Comissió Econòmica del Consell Social, en substitució del senyor Josep Tarradas Faja.

Representants del Consell Social a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 23 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, atenent a la representació actual del Consell Social a la Fundació Institut d’Educació Contínua i als Estatuts de la entitat, deixar sense efectes de l’acord del Ple de data 19 de juliol del 2018, relatiu a la designació d’un representant al Consell d’Estudis de la Fundació.

1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4. Temes de l’àmbit de la Comissió Acadèmica:

  • Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Ple de 2 d’octubre del 2018

5. Temes de l’àmbit de la Comissió Econòmica:

  • Seguiment econòmic i pressupostari
  • Compte general i comptes anuals i auditats, exercici 2017
  • Acords adoptats

6. Designacions de membres de comissions

7. Torn obert de paraules