1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                                                  

3. Informe del rector:

4.  Informe de la Comissió Acadèmica

4.1. Aprovació d’una nova programació de titulacions oficials, curs 2023-2024

5. Informe de la Comissió Econòmica

5.1.Informe dels acords adoptats
5.2. Aprovació de la participació de la UPF en l’Associació Hac Te
5.3. Aprovació d’una desafectació de fons de Biblioteca

6.  Aprovació de candidatures per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària i a la menció M. Encarna Sanahuja Yll

7.  Afers de tràmit:

7.1. Presentació de la Memòria del Consell Assessor de la Transparència de la UPF

8. Torn obert de paraules

 

 

Aprovació d’una nova programació de titulacions oficials, curs 2023-2024
(Data de publicació dels acords: 20 de maig del 2022)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 2 de març de 2022, la nova programació de titulacions oficials, per al curs 2023-2024, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació de la participació de la UPF en l’Associació Hac Te
(Data de publicació dels acords: 20 de maig del 2022)

S'acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 5 de març de 2022, l’adopció de l’acord següent:

Primer.– Aprovar la participació de la UPF a l’Associació Hac Te, que té com a objectiu explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat i fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit. Els estatuts de l’Associació s’adjunten com a annex 2.

Segon.– Autoritzar àmpliament el rector perquè en nom de la Universitat, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord

Desafectació de fons de Biblioteca
(Data de publicació dels acords: 20 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 5 de març de 2022, la desafectació de fons de Biblioteca en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 3 .

Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària
(Data de publicació dels acords: 20 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, elevar a la consellera de Recerca i Universitats, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, les candidatures següents:

  •  Modalitat col·lectiva:

Candidatura Clínica Jurídica de la UPF, una iniciativa solidària d’aprenentatge-servei impulsada per la Facultat de Dret de la UPF
des del 2019.

  •  Menció M. Encarna Sanahuja YII:

Projecte Humanitats en femení. Grans dones de la cultura universal, impulsat per la Facultat d’Humanitats de la UPF i en col·laboració amb la Fundació TMB.