1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Seguiment econòmic i pressupostari
4. Proposta d’aprovació del preu del crèdit dels ensenyaments de grau per als estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents per al curs 2020-2021
5. Desafectació de material informàtic per a l’ONG Labdoo
6. Proposta de descompte en tarifes i política de cancel·lacions pels programes internacionals de la UPF
7. Torn obert de paraules

Descompte en tarifes i política de cancel·lacions pels programes internacionals de la UPF
(Data de publicació dels acords: 9 de juny del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 28 de maig del 2020, l’adopció dels acords següents:

1. Aplicar un descompte en les tarifes vigents per a estudiants que matriculin assignatures ofertes en modalitat online, en atenció al canvi d’experiència i d’expectatives de l’estudiant internacional que això suposa, i també com a incentiu de captació en un context especialment advers, sempre a discreció de la Direcció del Programa i només quan sigui aconsellable.

2. Que aquest descompte podrà oscil·lar entre el 20 i el 30% de les tarifes vigents segons les expectatives de captació marcades i a discreció de la Direcció del Programa, comptant amb el vist-i-plau de la Gerència.

3. Aprovar una política de cancel·lació en situacions d’excepcionalitat que doni garanties als estudiants internacionals i no desincentivi o retardi excessivament la seva decisió d’estudiar a la UPF i que seria la següent:

a) Mantenir la taxa de 150 euros d’inscripció per al col·lectiu d’estudiants a qui aplica i que segueix sent no reemborsable en cap cas. Aquesta taxa s’aplica als estudiants d’institucions no sòcies en el cas del BISS i a tots els estudiants internacionals en el cas de la resta de programes.

b) Fer una devolució del 100% dels imports satisfets pels crèdits matriculats i sense límit de temps en els següents casos:

  • Cancel·lació del Programa complet -o d’una assignatura ja matriculada- per part de la UPF i en qualsevol moment que aquesta decisió es prengui
  • Impossibilitat de l’estudiant d’assistir a les classes presencials del BISS ( o del PEHE) per les següents raons justificades i degudament documentades:
  • Prohibició del govern espanyol o del país d’origen de l’estudiant per a viatjar,  per pandèmia global o altres situacions excepcionals (guerra, tancament de fronteres, etc)
  • Impossibilitat d’assistir al programa per raons de salut o  aïllament preventiu prescrit per l’autoritat sanitària competent espanyola o del país de residència habitual de l’estudiant. 
  • Impossibilitat d’obtenir el visat d’estudiant, quan aquest sigui necessari

 

Aprovació dels preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs 2020-2021

(Data de publicació dels acords: 9 de juny del 2020)

S’aproven, per unanimitat, els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2020-2021 per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol, que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada titulació, tindran els imports per crèdit següents:

Coeficient d'estructura docent
dels ensenyaments de grau

Preu del crèdit

Coeficient d' estructura docent A

110.99 €

Coeficient d'estructura docent B

139.32 €

Coeficient d'estructura docent C

156.67 €

L'aplicació d'aquest preu no subvencionat no variarà al llarg del curs acadèmic i estarà condicionat a la situació de nacionalitat i/o residencia acreditada abans de l'inici del curs acadèmic, en els terminis que estableixi la universitat.

El càlcul i la liquidació de les possibles exempcions i bonificacions es realitzaran sobre aquests imports aprovats.

Per tal que no es perjudiqui a aquells estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents, que ja cursaven els seus estudis de grau a la UPF abans del curs acadèmic 2017- 2018, i que no van accedir per la via d' estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords, es bonificarà l’import del crèdit de tal manera que seria d’aplicació el preu públic que estableix el decret de preus per a cada coeficient d’estructura docent, segons l’estudi de grau cursat.