1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions extraordinàries de 22 i 30 de setembre

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Compte general i comptes anuals auditats de l’exercici 2020

5. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

5.1. Contractació d’una plataforma per a la detecció de coincidències en els treballs, documents i pràctiques que es presenten a la Universitat Pompeu Fabra pels anys 2022-2023
5.2. Contractació de l’accés a les bases de dades Web of Science (WOS)
5.3. Contractació de l’accés a les bases de dades Scopus

6. Proposta d’atorgament del complement addicional per mèrits de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i motivació al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria extraordinària 2021

7. Aprovació del preu del crèdit per als estudiants Metges Interns Residents (MIR) del Màster Universitari en Salut Pública

8. Torn obert de paraules

 

 

 

Aprovació de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 3 de novembre del 2021)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 13 d’octubre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació d’una plataforma per a la detecció de coincidències en els treballs, documents i pràctiques que es presenten a la Universitat Pompeu Fabra, per als anys 2022-2023, amb la distribució per anualitats següent:

Anualitat

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Clau pressupostària

2022

21.000,00 €

4.410,00 €

25.410,00 €

201.30

2023

21.600,00 €

4.536,00 €

26.136,00 €

201.30

Total

42.600,00 €

8.946,00 €

51.546,00 €

 

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 13 d’octubre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació amb la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) per a l’accés a les bases de dades "Web of Science", per al període 2021 a 2023 i amb la distribució per anualitats següent:

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

2022

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

2023

36.892,01 €

7.747,32 €

44.639,33 €

220.11

 

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 13 d’octubre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació amb la Fundación española de Ciencia y Tecnología (FECYT) de l’accés a les bases de dades "Scopus", per al període 2021 a 2023, i amb la distribució per anualitats següent:

 

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

2022

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

2023

12.349,41 €

2.593,38 €

14.942,79 €

220.11

 

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 3 de novembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 13 d’octubre del 2021, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixements i innovació al personal docent i investigador relacionat a continuació:

Nom 1rcognom   2ncognom   Tipusd'avaluació    Any1    Any6   Categoria    Valor Mensual   Valor anual
Encarnación  Atienza Cerezo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1996 2007 TU XXXXX€ XXXXX€
Daniel Cassany Comas Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1994 2012 TU XXXXX€ XXXXX€
Manuel  Cienfuegos Mateo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2004 2010 TU XXXXX€ XXXXX€
Mònica  Figueras Maz Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2010 2016 TU XXXXX€ XXXXX€
Jose Garcia Montalvo Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2003 2008 CU XXXXX€ XXXXX€
Jordi  Ibañez  Fanés Recerca 2010 2018 TU XXXXX€ XXXXX€
Mercè Lorente Casafont Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1999 2012 TU XXXXX€ XXXXX€
Rafael Maldonado López Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2012 2017 CU XXXXX€ XXXXX€
 Antonio Monegal Brancós Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  2009 2014 CU XXXXX€ XXXXX€
Amador Vega Esquerra Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)  1990 2004 CU XXXXX€ XXXXX€
Pelegrin Viader Canals Recerca de transferència del coneixement i innovació (pla pilot)   1997 2008 TU XXXXX€ XXXXX€
              Total anual 18.455,76 € 

Aprovació de preus del crèdit del Màster de Salut Pública per als Metges Interns Residents
(Data de publicació dels acords: 3 de novembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 13 d’octubre del 2021, aprovar que tots els estudiants Metges Interns Residents (MIR) del Màster de Salut Pública tinguin el mateix preu del crèdit, sigui quina sigui la seva nacionalitat i, per tant, no aplicar cap preu diferenciat als estudiants estrangers.