Aprovació del calendari de sessions de la Comissió Acadèmica per al curs 2021-2022

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions de la Comissió Acadèmica per al
curs 2021-2022, que s’adjunta com a annex 2.