-Modificació de la relació de Llocs de Treball

Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació de l'acord: 1 d'octubre del 2021)

S'aprova la modficació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s'adjunten com a annex1.