1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Informe de la Comissió Acadèmica:
4.1. Proposta de programació de noves titulacions oficials, curs acadèmic 2022-2023
5. Informe de la Comissió Econòmica:
5.1. Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2021
5.2. Informe dels acords adoptats per la Comissió Econòmica
5.3. Aprovació de la dissolució i liquidació de la spin off Reactable Systems, S.L.
6. Aprovació de candidatures per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària i a la menció M. Encarna Sanahuja Yll.
7. Aportació any 2021 a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
8. Acord sobre la designació de membres de comissions
9. Torn obert de paraules

Aprovació de la programació de noves titulacions per al curs 2022-2023
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 2 de març de 2021, la proposta de programació de noves titulacions oficials, per al curs 2022-2023, que s’adjunta com a annex 1.

Dissolució i liquidació de la la societat Reactable Systems, S.L.
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2020, la proposta d’adopció del següent acord:

-Primer, aprovar la dissolució i liquidació de la societat Reactable Systems, S.L.

-Segon, autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2021)

S’acorda, per unanimitat, elevar al secretari d’Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, la candidatura següent:

Modalitat col·lectiva: Una nova etapa per al Diari de Barcelona, dels professors Jordi Balló, degà de la Facultat de Comunicació i Carles Pont, director dels Estudis de Periodisme.

Contribució a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2021)

De conformitat amb l’acord d’aprovació del pressupost d’aquest Consell, amb data 21 de desembre del 2020, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 28 de gener del 2021, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d’aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2021.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Designació de representants
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2021)

1. S’acorda, per unanimitat, la designació del senyor Ferran Piqué Anguera, representant dels estudiants al Consell, com a membre de la Comissió Acadèmica, en substitució del senyor Cesc Gómez Rodríguez.

2. S’acorda, per unanimitat, la designació de la senyora Margarida Gual Perelló, com a representant del Consell a la Comissió d’Integritat de la UPF.