1. Acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Seguiment de les actuacions en matèria de docència i de les qüestions plantejades en la sessió anterior
4. Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau
5. Torn obert de paraules

 

Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau
(Data de publicació dels acords: 8 de juny del 2020)

S’aprova, vist l’acord del Consell de Govern de data 20 de maig de 2020, la modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau en els termes següents:

Primer. L’article 2.1 queda redactat de la manera següent: 

“2.1. Progressió en els estudis

2.1.1. Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

2.1.2. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.

2.1.3. Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.

2.1.4. Els estudiants de dobles graus poden progressar als dos darrers cursos del programa, sempre que hagin superat el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.”

Segon. L’article 3.1.1 queda redactat de la manera següent:

“3.1. Progressió en els estudis

3.1.1. Règim general

La progressió en els estudis en la modalitat a temps parcial s’ha de calcular atenent l'ordenació temporal de cursos prevista al pla d'estudis.

Per accedir al segon curs, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.”

Tercer. L’article 4.5.3 queda sense contingut.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor el curs 2020-2021.