1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Proposta d'autorització d'expedient de despesa de caràcter pluriennal:

Transmissió a la Universitat Pompeu Fabra per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar

5. Aprovació d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball

6. Aprovació de preus i tarifes:

6.1. Tarifes d’idiomes UPF de la Fundació UPF, per al curs 2021-2022

6.2. Preu de matrícula del Màster en Dret Penal (UPF-Universidad de Talca)
edicions 11, 12 i 13

7. Informar sobre la desafectació d'un equipament científic de la UPF

8. Torn obert de paraules

 

Autorització de despeses de carácter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 9 de juny del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, amb el repartiment per anualitats de la despesa derivada de l’adquisició del dret següent:

Anualitat

Import total

Partida

2021

300.000,00

620.00

2022

1.300.000,00

620.00

2023

1.300.000,00

620.00

2024

900.000,00

620.00

Total

3.800.000,00

 

En virtut de l’article 20.1.22ºA) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, aquesta operació està exempta de l’impost sobre el valor afegit en virtut de l’article, per així entendre-ho la part transmitent i la part adquirent.

Aprovació de les tarifes i el pla de descomptes del Servei d' Idiomes de la Fundació UPF - Programa d'Ensenyament d'Idiomes (ldiomes UPF) pel curs 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 15 de juny de 2021, aprovar les tarifes i el pla de descomptes del Servei d' Idiomes de la Fundació UPF - Programa d'Ensenyament d'Idiomes (ldiomes UPF) pel curs 2021-2022, que consten com a annex 1 i annex 2.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 3.

Acords sobre preus de matrícula de màster
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 15 de juny del 2021, en relació amb els preus de matrícula del Màster en dret Penal (UPF-Universidad de Talca) el següent:

  • Ratificar el preu de l’edició 11: 8.027 euros
  • Ratificar el preu de l’edició 12: 7.987 euros
  • Aprovar el preu de l’edició 13: 7.987 euros