1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4. Informe de la Comissió Acadèmica:

4.1. Aprovació de la modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

5. Informe de la Comissió Econòmica:

-Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2021
-Informe dels acords adoptats per la Comissió Econòmica
-Aprovació de desafectació d'un equipament científic de la UPF
-Modificació de l'acord del Plenari del Consell Social de 13/05/21 sobre la transmissió del dret de superfície sobre la finca de l'antic Mercat del Peix (carrer Wellington 14) a la Fundació BIST

6. Aprovació de les noves edicions dels Ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys i del Premi UPF Emprèn

7. Acord sobre la designació de representants i nous membres a comissions i altres òrgans

8. Afers de tràmit

9. Torn obert de paraules

 

Aprovació de la Normativa d'acceleració en els ensenyaments de grau
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 9 de juny de 2021, relatiu a la Normativa d’acceleració en els ensenyaments de grau,

el següent:

Article únic

Aprovar la Normativa d’acceleració en els ensenyaments de grau, que figura a l’annex.

Disposició addicional única.- Modificació de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

S’afegeix un nou apartat 1.5 a l’article 2 de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau, article que queda redactat de la manera següent:

Article 2. Modalitat de dedicació a l’estudi a temps complet

2.1. Progressió en els estudis

 2.1.1. Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al primer curs.

 2.1.2. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent i el 90% dels crèdits del curs anterior a aquest i el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.

2.1.3. Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar

a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.

2.1.4. Els estudiants de dobles graus poden progressar als dos darrers cursos del programa, sempre que hagin superat el 100% dels crèdits dels cursos anteriors.

2.1.5. Els estudiants als quals s’hagi autoritzat l’acceleració en els estudis quedaran exempts de complir el règim de progressió establert en aquesta Normativa durant el curs acadèmic per al qual se’ls hagi autoritzat l’acceleració.

Disposició final única.- Entrada en vigor

Aquesta Normativa entrarà en vigor a l’inici del curs acadèmic 2021-2022.

ANNEX

NORMATIVA D’ACCELERACIÓ EN ELS ENSENYAMENTS DE GRAU

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquesta norma és regular l’acceleració en els ensenyaments de grau. L’acceleració en els estudis permet als estudiants d’ensenyaments de grau de la UPF, amb un bon rendiment acadèmic, avançar els seus estudis més ràpidament del que està establert a la memòria dels ensenyaments.

1.2. Aquesta Normativa s’aplica als estudiants matriculats a un grau a la Universitat Pompeu Fabra que compleixen els requisits recollits en l’art. 2 d’aquesta Normativa.

Article 2. Requisits

 Es poden acollir a l’acceleració en els ensenyaments els estudiants que compleixin els requisits següents:

2.1. Estar cursant un estudi ensenyament de grau a la Universitat Pompeu Fabra.

2.2. Tenir tot primer curs superat.

2.3. Tenir superats la totalitat dels crèdits matriculats fins al moment de fer la sol·licitud.

2.4. Tenir una mitjana d’expedient de, com a mínim, un 8,5 entre totes les assignatures matriculades en el moment de fer la sol·licitud.

Article 3. Sol·licitud

Els estudiants que vulguin cursar de manera accelerada un any acadèmic han de presentar una sol·licitud adreçada al degà o degana o director o directora dels seus estudis en els terminis i pels mitjans que estableixi la Universitat i que seran degudament publicats.

A la sol·licitud cal adjuntar-hi l’informe favorable del tutor o tutora, en el qual s’informarà que l’estudiant compleix els requisits i es detallaran les assignatures que podrà matricular aquell curs acadèmic.

Article 4. Resolució

4.1. Correspon al degà o degana o director o directora resoldre la petició, un cop valorat l’informe del tutor. La resolució ha d’incloure les assignatures que l’estudiant pot matricular aquell curs acadèmic.

4.2. La resolució només té efectes en el curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat.

4.3. Contra aquesta resolució l’estudiant pot interposar un recurs d’alçada.

Article 5. Matrícula

5.1. L’estudiant pot matricular fins a un màxim del 50% més dels crèdits de curs per al qual té requisits de matrícula.

5.2. Només es poden matricular les assignatures que constin a la resolució.

5.3. L’estudiant podrà optar a la matrícula de les assignatures incloses a la resolució per aquell curs acadèmic, sempre que la matrícula es faci en els terminis establerts per la Universitat i d’acord amb els criteris d’ordre de matrícula que s’estableixin. Fora d’aquests terminis no es podrà garantir la reserva de plaça.

5.4. La resta d’aspectes relacionats amb la matrícula queden regulats per les normatives establertes per la Universitat.

Article 6. Incompatibilitats

No podran cursar els estudis de manera accelerada:

6.1. Els estudiants que estiguin cursant un programa de doble grau.

6.2. Els estudiants que estiguin cursant un programa de simultaneïtat a la UPF.

6.3. Els estudiants que tinguin reconeguda la condició d’estudiant a temps parcial

Desafectació d'equipament científic
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 22 de juny de 2021, la desafectació de l’equipament científic d’un citòmetre de fluxe, amb núm. d’inventari UPF 090968.

Modificació de l'acord relatiu a la transmissió a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14 (antic Mercat del Peix)
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 22 de juny de 2021, la modificació de l’acord del Plenari del Consell Social de la Universitat de 13 de maig de 2021, relatiu a la transmissió a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14 (antic Mercat del Peix), pel text següent:

Autoritzar al rector de la Universitat Pompeu Fabra la realització dels actes necessaris per a la transmissió a la fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), de forma gratuïta i pel termini que resta de vigència, del 90,26% del dret de superfície constituït sobre la finca del carrer Wellington 14 de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la Universitat, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill en data 24 de novembre de 1997, modificat mitjançant escriptura atorgada el 6 de juliol de 2020.

 Aprovació dels ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys i del Premi UPF Emprèn
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aproven, per unanimitat, les noves edicions 2021 dels Ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys i del Premi UPF Emprèn.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

1. S’aprova, per unanimitat, la designació del professor Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica, com a membre de la Comissió Acadèmica, en substitució de la professora Cristina Gelpí Arroyo.

2. S’aprova, per unanimitat, la designació del professor Jose Manel Jimenez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, com a membre de la Comissió Acadèmica, en substitució del professor Josep Lluís Martí Màrmol.

3. S’aprova, per unanimitat, la designació del professor Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat, com a membre de la Comissió Econòmica, en substitució del professor Ramon Villanova Fortuny.

4. S’aprova, per unanimitat, la designació del professor David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector, com a membre de la Comissió Econòmica, en substitució del professor Pelegrí Viader Canals.

Suport als professors Albert Carreres i Andreu Mas-Colell 
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

El Consell Social de la UPF acorda, per unanimitat, donar tot el suport als professors Albert Carreres i Andreu Mas-Colell en relació amb les decisions del Tribunal de Cuentas que els afecten, així com l'adhesió a l'escrit signat per professors i investigadors d'aquesta Universitat a aquest respecte, que s'adjunta com a annex 1.