1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Informar sobre la desafectació de la finca E3-P3 i de les quotes de participació indivisa de les finques E2-P2 i E4-P4, propietat de la Universitat, finques resultants del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Mercat del Peix
4. Informar sobre la transmissió al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) del 9,74% del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona a la UPF, i constitució de drets de superfície a favor del CSCI sobre les quotes de participació indivisa de les finques resultants E2-P2 i part de l'E4-P4, per a la construcció de l'edifici IBE
5. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

5.1. Servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024, distribuït en dos lots
5.2. Deixar sense efecte pluriennal UPF-2021-0024-E-300100/01-09-20 Arrendament de vehicles.
5.3. Modificació de la despesa pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les noves quantitats proposades
5.4. Actualització imports pluriennal CSUC 21/12 Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de l’American Chemical Society
5.5. Actualització imports pluriennal CSUC 21/14 Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques Science Direct (Elsevier) per 2021-24
5.6. Contractació CSUC revista Nature 2022-2024
5.7. Contractació CSUC revista LNCS
5.8. Contractació CSUC revista Statista

6. Aprovació d'un nou sistema de tarificació que el Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF aplica a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per a la captació de talent UPF per al curs 2021-2022
7. Aprovació de complements addicionals per al PDI 
8. Aprovació de la distribució, a la UPF, dels fons addicionals del anys 2019 i 2020 (0.25% i 0.30% de la massa salarial del 2018 i 2019)
9. Seguiment econòmic i pressupostari

9.1. Informar sobre el projecte de pressupost de la UPF per al 2022. Bases d'Execució. Tarifes i preus
9.2. Informar sobre el projecte de pressupost del Consell Social, exercici 2022

10. Torn obert de paraules
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)
S'aprova l'acta de la sessió de  d'octubre del 2021.

5. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

5.1. Servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024, distribuït en dos lots

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024, i amb la distribució per anualitats següent:

Any

Lot

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

 

2022

1

3.887,30 €

816,33 €

4.703,63 €

219.22

2

4.611,52 €

968,42 €

5.579,94 €

219.22

Subtotal any

8.498,82 €

1.784,75 €

10.283,57 €

 

 

2023

1

3.965,05 €

832,66 €

4.797,71 €

219.22

2

8.382,92 €

1.760,41 €

10.143,33 €

219.22

Subtotal any

12.347,97 €

2.593,07 €

14.941,04 €

 

 

2024

1

4.044,35 €

849,31 €

4.893,66 €

219.22

2

8.550,58 €

1.795,62 €

10.346,20 €

219.22

Subtotal any

12.594,93 €

2.644,93 €

15.239,86 €

 

Total

33.441,72 €

7.022,75 €

40.464,47 €

 

 

5.2. Deixar sense efecte pluriennal UPF-2021-0024-E-300100/01-09-20 Arrendament de vehicles.

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’anul·lació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF, aprovada per la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots.

5.3. Modificació de la despesa pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les noves quantitats proposades.

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la modificació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les noves quantitats proposades següents:

Anualitat

Import total

Partida

2021

300.000,00

620.00

2022

650.000,00

620.00

2023

1.300.000,00

620.00

2024

1.550.000,00

620.00

Total

3.800.000,00

 

 

Atès que aquest acord implica una espera de dos anys, respecte a la quantitat de 650.000 euros de l’any 2022, l’esmentada quantitat meritarà l’interès legal del diner a favor de la UAB pel termini de l’espera acordada.

5.4. Actualització imports pluriennal CSUC 21/12 Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de l’American Chemical Society.

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la modificació dels imports de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS per al període 2021 a 2024 pels imports indicats i de les modificacions en aquests imports, com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi que hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

La modificació es concreta en els valors següents:

 

Any

 

Concepte

Import total sense IVA

en $

Import total sense IVA

en € (*)

Import de l’IVA (**)

Import total amb IVA

 

Partida

2021

Lectura

$19.633,73

16.688,67 €

667,55 €

17.356,22 €

220.11

2022

Lectura

$20.026,41

17.022,45 €

680,90 €

17.703,35 €

220.11

2023

Lectura

$20.827,46

17.703,34 €

708,13 €

18.411,47 €

220.11

2024

Lectura

$21.660,56

18.411,48 €

736,46 €

19.147,94 €

220.11

Total pressupost contracte

$82.148,16

69.825,94 €

2.793,04 €

72.618,98 €

 

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

(**) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

5.5. Actualització imports pluriennal CSUC 21/14 Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques Science Direct (Elsevier) per 2021-24.

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, la modificació dels imports de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) per al període 2021-2024, pels nous valors següents:

Any

Concepte

Import total sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

170.869,72 €

6.834,79 €

177.704,51 €

220.11

2022

Lectura

176.485,02 €

7.059,40 €

183.544,42 €

220.11

2023

Lectura

181.724,92 €

7.269,00 €

188.993,92 €

220.11

2024

Lectura

187.355,69 €

7.494,23 €

194.849,92 €

220.11

Total pressupost contracte

716.435,35 €

28.657,41 €

745.092,76 €

 

 

5.6. Contractació CSUC revista Nature 2022-2024

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes Nature de la BDC bàsica per al període 2022-2024.

El pressupost màxim que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total

sense IVA

Import de l’IVA

Import total

amb IVA

Partida

2022

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

2023

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

2024

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

Total import despesa

29.094,24 €

1.163,76 €

30.258,00 €

 

 

5.7. Contractació CSUC revista LNCS

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la col·lecció Lecture Notes in Computer Science (LNCS) de la BDC AxA per al període 2022- 2024.

El pressupost màxim que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

LNCS

9.951,37 €

398,05 €

10.349,42 €

625.00

2023

LNCS

10.050,89 €

402,04 €

10.452,93 €

625.00

2024

LNCS

10.151,39 €

406,06 €

10.557,45 €

625.00

Total import despesa

30.153,65 €

1.206,15 €

31.359,80 €

 

 

5.8. Contractació CSUC revista Statista

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la base de dades Statista de la BDC AxA per al període 2022-2023.

El pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb la CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

Statista

4.316,13 €

906,39 €

5.222,52 €

220.11

2023

Statista

4.316,13 €

906,39 €

5.222,52 €

220.11

Total import despesa

8.632,26 €

1.812,78 €

10.445,04 €

 

 

6. Aprovació d'un nou sistema de tarificació que el Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF aplica a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per a la captació de talent UPF per al curs 2021-2022.
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 10 de desembre del 2021, aprovar un nou sistema de tarificació del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF a les entitats col·laboradores per a l’organització de les pràctiques per al curs 2021-2022, a aplicar l’any 2022 en el moment que l’aplicatiu de gestió ho permeti, d’acord amb el que es descriu al document que s’adjunta com a annex 5.

Així mateix, s’acorda que el gerent de la Universitat podrà trametre, d’acord amb l’article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018 i 9 de desembre del 2020, l’autorització al Rector o Rectora per tal que aquest/a eximeixi, si s’escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l’ajut a l’estudiant d’acord amb les circumstàncies previstes en l’esmentat article.

 

7. Aprovació de complements addicionals per al PDI 
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

7.1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

  • Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.
  • Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.

7.2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al personal docent i investigador funcionari. relacionat a continuació:

Cognoms i Nom Categoria Data inici Data fi Efectes econòmics Valor mensual Valor anual
Atienza Cerezo, Encarnación Titular d'Unversitat 2012 2020 01/01/2021 xxxxx€ xxxxx€
Benach de Rovira, Juan Catedràtic d'universitat 2015 2020 01/01/2021 xxxxx€ xxxxx€

 

8. Aprovació de la distribució, a la UPF, dels fons addicionals del anys 2019 i 2020 (0.25% i 0.30% de la massa salarial del 2018 i 2019)
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre del 2021, l’aprovació de la distribució i aplicació dels fons addicionals del 0,20% i 0,30% de la massa salarial dels anys 2019 i 2020, respectivament, d’acord amb el quadre següent:

Distribució dels fons addicionals a la UPF

Projectes

Imports

1. Canvi del professorat associat d’A1 a A2

22.152€

2.Accions de millora dels nivells més baixos del PAS Laboral

41.209€

3.Modificació del perfil de l’Escala Administrativa del PAS Funcionari

96.909€

4.Projecte de racionalització i simplificació de les taules retributives del PAS Funcionari.

157.317€

TOTAL

317.587€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 6.