1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                               

3. Informe del rector:

Retiment de comptes dels primers 100 dies de mandat

4. Presentació del projecte Benestar Planetari dins el marc del Mercat del Peix, a càrrec del professor Josep Lluis Martí, comissionat per al Benestar Planetari i del senyor Francesc Subirada, director de la Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement (13.30 h, amb una durada màxima de mitja hora)

5. Informe de la Comissió Acadèmica

5.1. Aprovació d’una modificació de la programació de titulacions oficials, per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

6. Informe de la Comissió Econòmica

6.1. Informe dels acords adoptats

7. Aprovació de criteris per a la implementació del RDL 32/2021 en relació amb la contractació de personal vinculada a fons finalistes

8. Informar sobre la creació de la Càtedra Josep Fontana

9. Afers de tràmit:

9.1. Prendre coneixement sobre el canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, que passa a denominar-se Departament de Medicina Ciències de la Vida
9.2. Acordar l’aportació anual a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

10. Torn obert de paraules

 

1. Aprovació de la programació de titulacions per al curs 2021-2022 i 2022-2023
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 28 de febrer de 2022, la proposta de programació de noves titulacions oficials, per al curs 2021-2022 i 2022-2023, que s’adjunta com a annex 1

 

2. Aprovació dels criteris per a la implementació del RDL/32/2021 en relació a la contractació de personal vinculada a fons finalistes
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)

S'acorda, vista la resolució del rector de 2 de març de 2022, que s'adjunta com a annex 2, condicionar l'aprovació dels criteris per a la implementació del RDL/32/2021 en relació a la contractació de personal vinculada a fons finalistes, al vistiplau formal dels departaments pertinents de la Generalitat i l'aprovació per part de la resta de consells socials de les universitats públiques catalanes.

 

3. Catedra Josep Fontana
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)
S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de febrer de 2022, informar favorablement sobre la creació de la Càtedra Josep Fontana, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 3.

 

4. Canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de febrer de 2022, prendre coneixement del canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut per Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

 

5. Aportació anual a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)

De conformitat amb l’acord d’aprovació del pressupost d’aquest Consell, amb data 21 de desembre del 2021, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 8 de febrer del 2022, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d’aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2022.

Per altra banda, s’acorda una ampliació puntual de la quota anual de 1.663,75 €, per atendre els costos derivats del Conveni Específic, que s’adjunta com a annex 4 a l’acta de la sessió.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

 

6. Proposta de nou gerent
(Data de publicació dels acords: 18 de març del 2022)
S'acorda donar suport a la proposta del rector per al nomenament del Sr. Oriol Escardíbul Ferra com a gerent de la Universitat Pompeu Fabra.