1. Acta de la sessió anterior
 2. Informe de la presidenta 
 3. Informe del rector 
 4. Informe de la Comissió Acadèmica 
 5. Informe de la Comissió Econòmica:
  5.1. Seguiment econòmic i pressupostari
  5.2.Projecte de pressupost del Consell Social i de la Universitat, exercici 2020.
  5.3.Acords adoptats
 6. Aprovació del concert entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la UPF per a la col·laboració docent i la recerca 
 7. Torn obert de paraules 

Aprovació del Compte general i Comptes anuals de l'exercici 2018
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’acorda, vist l’informe de la Comissió Econòmica de 15 d’octubre del 2019, i l’informe presentat pel gerent a proposta de la presidenta del Consell Social, l’aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals de l’exercici 2018, que s’adjunten com a annex 1 .

Així mateix, tot assumint la gravetat de les qüestions que fonamenten les excepcions de l’informe d’auditoria i el compromís de què no es reiterin en exercicis futurs, aquest acord es fonamenta en les motivacions següents: 

 • l’aplicació estricta de la norma suposaria una greu paràlisi de tota l’activitat de la Universitat i una gravíssima situació institucional;
 • en anys anteriors, els ingressos s’han acabat materialitzant pràcticament en la seva totalitat, amb una desviació del 0,2 % del pressupost;
 • aquest és un problema comú a totes les universitats públiques catalanes i, per tant, és urgent la implicació de l’administració i del govern de la Generalitat, per adequar la interpretació de la norma a la realitat de les universitats;

la Generalitat de Catalunya és coneixedora de la problemàtica actual i ha engegat un grup de treball, liderat des de la Direcció General d’Universitats, per analitzar-ne una solució.

 

Aprovació de la proposta del Concert entre el Departament competent en matèria de Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la UPF.
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’aprova, per unanimitat, la proposta del concert entre el Departament competent en matèria de Salut i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la UPF per a la col·laboració docent i de recerca, que s’adjunta com a annex 3.

Així mateix, si hi ha modificacions no substancials a aquest text, es delega en la Comissió Permanent del Ple l’aprovació del text definitiu.