1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

-Projecte de pressupost de la UPF per al 2020. Bases d'Execució. Tarifes i preus
-Projecte de pressupost del Consell Social, exercici 2020

4. Creació de la spin off Medbioinformatics Solutions, S.L.

5. Desafectació de material informàtic

6. Despeses de caràcter pluriennal:

- Contractació del servei d'auditoria de qualitat per al projecte europeu de recerca i innovació PRESENT
- Realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basades en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC ADVANCED GRANT)

7. Indemnitzacions per als membres de la comunitat universitària que participen a Eutopia

8. Complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat funcionari i contractat i complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2019

9. Torn obert de paraules

Acords de la Comissió Econòmica del Consell Social de 17 de desembre del 2019
(Data de publicació dels acords: 13 de gener del 2020)

 

Aprovació de despeses de caràcter pluriennal

S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2020-2022) per a la contractació del servei d’auditoria de qualitat per al projecte europeu de recerca i innovació PRESENT (H2020 / ICT 2018 / 3), per a la Universitat Pompeu Fabra. d’acord amb les anualitats següents:

 

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import amb IVA

2020

12

13.333,33 €

2.800,00 €

16.133,33 €

2021

12

10.000,00 €

2.100,00 €

12.100,00 €

2022

6

  6.666,67 €

1.400,00 €

  8.066,67 €

Total

 

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

 

L’import d’aquesta contractació anirà a càrrec de la clau econòmica 640.90.

 

S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre del 2021, per a la contractació de la realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basades en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant), d’acord amb les anualitats següents:

 

Lot

Mesos

Import

IVA (21%)

Import amb IVA

2020

12

41.300,00 €

  8.673,00 €

49.973,00 €

2021

12

41.300,00 €

  8.673,00 €

49.973,00 €

Total

 

82.600,00€

17.346,00 €

99.946,00 €

 

L’import d’aquesta contractació anirà a càrrec de la clau econòmica 640.90.

 

Assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió
(Data de publicació dels acords: 13 de gener del 2020)

S’acorda, per unanimitat, l’assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió al professorat relacionat en els annexos I, II i III:

  • Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat
  • Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat
  • Annex III: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari.