1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 
2. Informe del president
 
3. Seguiment econòmic i pressupostari
 
4. Informe sobre la dissolució i liquidació de la spin off Reactable Systems, S.L.
 
5. Aprovació de les tarifes CSUC per a l'any 2021
 
6. Aprovació del preu de tutela de títols propis per als centres adscrits
 
7. Aprovació dels preus del Campus Junior any 2021
 
8. Autorització d'expedient de despesa de caràcter pluriennal
 
9. Aprovació de complements addicionals del professorat
 
10. Aprovació d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball
 
11. Torn obert de paraules
 

 

Ratificació de les tarifes del CSUC
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 27 de gener del 2021, la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2021, en els termes previstos en l’Acord de la Comissió Executiva del CSUC de 12 de novembre del 2020, que s’adjunta com a annex 2.

 

Exempció del cànon de tutela dels estudiants de les titulacions pròpies impartides el curs 2020-2021
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 26 de febrer, eximir els centres adscrits de l’ingrés a la Universitat de les quantitats corresponents al cànon de tutela dels estudiants de les titulacions pròpies (titulacions no oficials) de la UPF impartides en aquests centres durant el curs 2020-2021.

 

Aprovació del preu dels cursos del Campus Júnior 2021
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 26 de febrer de 2021, l’aprovació del preu dels cursos del Campus Júnior 2021, amb els imports següent:

  • 110,00 euros: inscripció general
  • 120,00 euros: inscripció a cursos en què s’utilitza material de laboratori o altre tipus de material.

 

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, període de l’1 de juny del 2021 fins al 31 de desembre del 2024, per a la contractació del subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d'un entorn per a la formació d'intèrprets en l'espai de la traducció simultània, bilateral i consecutiva de l'Àrea Tallers del Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra pel període 2021 a 2024, distribuït per any natural de la manera següent:

 

Anualitats

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2021

182.892,19 €

38.407,36 €

221.299,55 €

623.20

2021

1.666,67 €

350,00 €

2.016,67 €

219.21

Subtotal 2021

184.558,86 €

38.757,36 €

223.316,22 €

 

2022

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

2023

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

2024

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

219.21

Total

199.558,86 €

41.907,36 €

241.466,22 €

 

La despesa s’imputarà a les partides 623.20 (subministrament) i 219.21 (manteniment) del pressupost de la Universitat, tal i com queda reflectit en el quadre anterior.

Assignació dels complements addicionals per trams de recerca
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 24 de febrer de 2021, l’assignació dels complements addicionals pel tram de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari relacionat en l’annex 3 amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 24 de febrer de 2021, l’assignació del complement addicional pel tram de recerca, d’una quantitat de XXXX euros bruts mensuals, al senyor Ricardo Jorge Rodrigues Sepúlveda Marques, professor lector del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 24 de febrer de 2021, l’assignació del complement addicional pel tram de recerca, d’una quantitat de XXX euros bruts mensuals, a la senyora Consuelo Chacartegui Jávega, professora titular d’universitat del departament de Dret, pel període 2014-2019, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2020.

 

Modificació de la RLT
(Data de publicació dels acords: 17 de març del 2021)

S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 4.