1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Contractació d’una pòlissa de tresoreria

5. Aprovació de les tarifes corresponents als serveis científico-tècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG) per a l'any 2021

6. Torn obert de paraules

 

 

 

Aprovació de les tarifes de serveis cientifico-tècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG)  per a l’any 2021
(Data de publicació dels acords: 29 d'abril del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 7 d’abril del 2021, l’aprovació de les tarifes de serveis cientifico-tècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG)  per a l’any 2021, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 1.