1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Ratificació dels acords de la Comissió Permanent d’aquesta comissió, de 31 de març del 2022

5. Proposta de participació de la UPF en l’Associació Hac Te

6. Proposta de desafectació de fons de Biblioteca 

7. Proposta d’autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

7.1. Contractació conjunta amb el CSUC de la renovació del servei al núvol de l’aprenentatge de la plataforma virtual
7.2. Pròrroga del contracte del CSUC del servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic . Online Training Suite

7.3. Pròrroga del contracte del CSUC dels serveis de l’Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d’Identitats per a les universitats UAB, UPF i URV

8. Proposta de tarifes publicitàries per a les residències universitàries

9. Ratificació de l’acord de la disposició transitòria divuitena (18a) del conveni col·lectiu del PAS-L de les universitats públiques catalanes

10. Proposta d’aprovació d’una modificació de la RLT

11. Torn obert de paraules

 

Aprovació de les tarifes 2022 del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica de data 31 de març del 2022 relatiu a l’aprovació de les tarifes 2022 del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), en els termes previstos en la documentació que s’adjunta com a annex 1.

Ratificació de l'acord de la Comissió Permenant de la Comissió Econòmica relatiu a la modificació de la RLT
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica de data 31 de març del 2022 relatiu a la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació econòmica que comporta, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 2.

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 27 d’abril del 2022, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de la renovació del servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual, per al període 2022-2024, i amb les anualitats i els imports següents:

Anualitat

Pressupost sense IVA

IVA

Pressupost amb IVA

Partida

2022

149.050,00 €

  31.300,50 €

180.350,50 €

201.30

2023

169.400,00 €

  35.574,00 €

204.974,00 €

201.30

2024

169.400,00 €

  35.574,00 €

204.974,00 €

201.30

 

487.850,00 €

102.448,50 €

590.298,50 €

 

 

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 27 d’abril del 2022, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la pròrroga de la contractació del servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic Online Training Suite, per al període 2022-2024, que ha tramitat el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, distribuïda per anualitats de la manera  següent:

ANY/PERIODE

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

Abril 2022 – desembre 2022

11.823,00 €

2.482,83 €

14.305,83 €

201.30

Any 2023

15.764,00 €

3.310,44 €

19.074,44 €

201.30

Gener 2024 – març 2024

  3.941,00 €

827,61 €

  4.768,61 €

201.30

 

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 27 d’abril del 2022, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF de la pròrroga del contracte dels serveis de l’Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d’Identitats, per al període 2023-2025, que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, distribuïda per anualitats de la manera següent:

Període

Import total sense IVA

IVA

Import total amb IVA

Partida

2023

24.825,94 €

5.213,45 €

30.039,39 €

227.64

2024

24.825,94 €

5.213,45 €

30.039,39 €

227.64

2025

6.206,48 €

1.303,36 €

7.509,84 €

227.64

 

Aprovació de tarifes de serveis publicitaris dirigits a residències d'estudiants
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 2 de maig del 2022, l’aprovació de cinc tarifes de serveis publicitaris dirigits a les residències universitàries en els supòsits i condicions que consten al document que s’adjunta com a annex 5.

Modificació del conveni col·lectiu PAS-L
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

S’acorda, per unanimitat, la ratificació de la modificació del conveni col·lectiu PAS-L, per la introducció de la disposició transitòria divuitena (18a), que s’adjunta com a annex 6.

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2022)

- S’aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 7.