1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe del president
 3. Seguiment econòmic i pressupostari:
 • Projecte de pressupost de la UPF per al 2019. Bases d'Execució. Tarifes i preus
 • Projecte de pressupost del Consell Social, exercici 2019
 1. Creació i participació en la spin-off Bioinspired Materials
 2. Despesa de caràcter pluriennal: contractació del subministrament mitjançant arrendament de la renovació de la llicència campus de Microsoft
 3. Preus i tarifes:
 • Cursos del Campus Junior 2019
 • Criteris econòmics dels programes dels mínors
 • Tarifa anual per a l’ús dels serveis bibliotecaris per part de centres de recerca vinculats a la UPF
 • Preus d’estudis propis, curs 2018-2019
  1. Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals, 7a. edició
  2. Diploma universitari de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització, 14a. edició
  3. Curs universitari de postgrau en Societats Africanes, 14a. edició
 1. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
 2. Torn obert de paraules

Autorització de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019)

 1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de desembre del 2018, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2022) per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament de la renovació de la llicència Campus de Microsoft i els serveis de suport Premier.  d’acord amb les anualitats següents:

Llicències:

Anualitat

Clau econòmica

Import

IVA (21%)

Total amb IVA

2019

201.30

39.977,95 €

  8.395,37 €

48.373,32 €

2020

201.30

63.206,92 €

13.273,45 €

76.480,37 €

2021

201.30

69.686,92 €

14.634,25 €

84.321,17 €

2022

201.30

24.038,97 €

  5.048,18 €

29.087,15 €

 

Serveis de suport:

Anualitat

Clau econòmica

Import

IVA (21%)

Total amb IVA

2019

227.64

19.928,45 €

4.185,00 €

24.113,42 €

2020

227.64

29.891,45 €

6.277,20 €

36.168,65 €

2021

227.64

29.891,45 €

6.277,20 €

36.168,65 €

2022

227.64

  9.963,00 €

2.092,23 €

12.055,23 €

 

 1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de desembre del 2018, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei d’impressió de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra i deixar sense efectes una part de la despesa pluriennal autoritzada per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 27 de febrer del 2018, en concret la destinada als anys 2019 i 2020, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Import

IVA (21%)

Total

2019

231.000,00 €

48.510,00 €

279.510,00 €

2020

157.300,00 €

33.033,00 €

190.333,00 €

2021

  86.515,00 €

18.168,15 €

104.683,15 €

TOTAL

474.815,00 €

99.711,15 €

574.526,15 €

 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.70, corresponent al segment general.

Aprovació de tarifes del Campus Júnior
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 3 de desembre del 2018, les tarifes dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2019 següents:

 • Inscripció general: 110 €

Inscripció a cursos en què s’utilitza material de laboratori o altre tipus de material: 120 €.

Aprovació dels criteris econòmics relatius a la implantació de mínors
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2018, els criteris econòmics relatius a la implantació dels mínors de la UPF següents:

 • en el cas que el mínor sigui una activitat externa a una titulació oficial, el preu que pagarà l’estudiant serà la taxa d’inscripció en la corresponent activitat.
 • no s’aplicaran taxes administratives a la matrícula de mínor.
 • no seran d’aplicació les bonificacions per matrícula d’honor, víctima de violència de gènere, víctima d’acte terrorista, persones discapacitades, família nombrosa o qualsevol tipus de beca, així com tampoc  seran d’aplicació recàrrecs per segones o successives matrícules ni un preu diferenciat per no residents ni ciutadans de la UE.
 • el preu del certificat que s’expedeixi per la superació d’un mínor serà el que fixi el decret  vigent pel qual s’estableixen els preus de la Generalitat de Catalunya per l’estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis.

Aprovació d’una tarifa anual d’ús de serveis bibliotecaris
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 3 de desembre del 2018, l’aprovació d’una tarifa anual d’ús dels serveis bibliotecaris per part dels centres de recerca vinculats a la UPF, d’acord amb la fórmula següent:

 

-10.000 € de quota anual + 100 € per membre i any.

 

Aprovació de preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2018)

1 . S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2018, el preu de matrícula de la 7a. edició del màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS), organitzat per la UCA de Comunicació per al curs acadèmic 2018-2019, amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS, per un import de 3.000 €.

Així mateix, s’acorda condicionar els efectes d’aquest acord a la recepció d’un informe de la direcció del programa que en justifiqui la viabilitat, vist el nombre d’inscrits en les dues darreres edicions.

2. S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2018, el preu de matrícula de la 14a. edició del diploma de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització, organitzat per la Facultat d’Humanitats i el Centre d’Estudis Africans i Interculturals per al curs acadèmic 2018-2019, amb una càrrega lectiva de 20 crèdits ECTS, per un import de 995 €.

3. S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2018, el preu de matrícula de la 14a. edició del curs de postgrau en Societats Africanes, organitzat per la Facultat d’Humanitats i el Centre d’Estudis Africans i Interculturals per al curs acadèmic 2018-2019, amb una càrrega lectiva de 10 crèdits ECTS, per un import de 755 €.

Modificació de la Relació de Llocs de treball
(Data de publicació dels acords: 9 de gener del 2019)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2018, l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s’adjunten com a annex 4.