1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta 

3. Informe del rector 

4. Informe del síndic de Greuges 

5. Informe de la Comissió Econòmica: 

-Seguiment econòmic i pressupostari
-Projecte de pressupost del Consell Social i de la Universitat, exercici 2020
-Creació de la spin off Medbioinformatics Solutions, S.L.
-Desafectació de material informàtic
 -Acords adoptats

6. Presentacions, a càrrec del secretari general: 

-Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern.
-Revisió del  Codi ètic de la UPF i aprovació de l’obertura d’un procés de participació

7. Ratificació d’estatuts de Consorcis: 

- Escola Superior de Comerç Internacional
- Serveis Universitaris de Catalunya.

8. Torn obert de paraules 

 

 

 

 

 

Aprovació del Pressupost del Consell Social per a l’any 2020

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 17 de desembre del 2019, el Pressupost 2020 del Consell Social, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació del Pressupost de la Universitat per al 2020

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre del 2019, l’aprovació del projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l’exercici 2020, condicionat a l’evolució dels ingressos i de les despeses, que s’adjunta com a annex 2.

Constitució de l’empresa de base tecnològica Medbioinformatics Solutions, S.L

S’aproven, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre del 2019, els acords següents:

Primer. Autoritzar la constitució de l’empresa de base tecnològica sorgida a partir de resultats de l’activitat de recerca duta a terme a la Universitat, amb proposta de denominació “Medbioinformatics Solutions, S.L.” amb percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents de l’acord del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019.

La societat tindrà per objecte social el desenvolupament de productes i serveis basats en tecnologia de la informació orientats a la implantació de la medicina personalitzada. Específicament, Medbioinformatics Solutions, S.L., se centrarà en el desenvolupament d’aplicacions programari dirigit al sector de la recerca biomèdica i farmacèutica basats en l’ús d’eines de Big Data i d’intel·ligència artificial (IA). Així mateix, l’empresa tindrà per objecte l’execució d’activitats de consultoria en el camp de la bioinformàtica per a la salut. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 3.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 500 participacions de valor nominal total 500 euros, equivalent al 5% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Desafectació de material informàtic

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre del 2019, la desafectació de material informàtic, que s’adjunta com a annex 4.

Ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional i a l’adscripció d’aquest consorci a la Universitat Pompeu Fabra

S’informen favorablement, per unanimitat, els acords del Consell de Govern d’11 de desembre del 2019, relatius a la ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional i a l’adscripció d’aquest consorci a la Universitat Pompeu Fabra.

Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

S’informa favorablement, per unanimitat, l’acord del Consell de Govern d’11 de desembre, relatiu a la ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.