1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Informe de seguiment de l’activitat docent

4. Informe sobre l'estat del projecte EDvolució

5. Modificació de la programació de titulacions oficials, cursos 2021-2022

i 2022-2023

6. Aprovació, si escau, de la demanda i propostes de Ferran Piqué relatives a la llengua catalana

7. Torn obert de paraules

Participació de representants del Consell Social en la definició de la política lingüística de la UPF
(Data de publicació de l'acord: 2 de novembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, sol·licitar a la Comissionada de Política Lingüística la participació de representants de la Comissió Acadèmica del Consell Social en la definició de la política lingüística de la UPF.

Així mateix, s'acorda que quan es disposi de les dades definitives, públiques i fiables sobre l’ús de les llengües a la Universitat, la Comissió Acadèmica les analitzarà amb especial accent a la docència i la investigació en llengua catalana.