1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Modificació de la Relació de Llocs de Treball

4. Torn obert de paraules

 

 

 

 

 

 

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords 9 de març del 2022)

S'aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la despesa que comporta, en els termes previstos en els documents que s'adjunten com a annex1.