Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 18 de desembre del 2020)

S'aprova, per unanimitat, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, en els termes previstos en els documents que s'adjunten com a annex1.

 

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
  2. Informe del president
  3. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
  4. Torn obert de paraules