Aprovació de diversos preus de matrícula
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

1. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, per al curs 2017-2018, els preus de matrícula de les 13es. edicions dels títols propis organitzats per la Facultat d'Humanitats i el Centre d'Estudis Africans i Interculturals següents:

- Diploma universitari de postgrau en Societats Africanes. Singularitats i Mundialització: 995 €

- Curs universitari de postgrau en Societats Africanes: 755 €

2. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 23 d'octubre del 2017, el preu de matrícula del màster en Assessorament Genètic, organitzat per la Fundació IDEC, curs 2015-2016 i 2016-2017, per un import de 12.650 €.

3. S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, els preus de matrícula de les edicions del Magister en Derecho Penal (60 crèdits ECTS), organitzat pel Departament de Dret de la UPF i la Universitat de Talca, següents:

- 6a. edició, cursos acadèmics 2013- 2014 i 2014-2015: 7.767,26 €

- 7a. edició, cursos acadèmics 2014- 2015 i 2015-2016: 7.884,72 €

- 8a. edició, cursos acadèmics 2015- 2016 i 2016-2017: 7.890,00 €

- 9a. edició, cursos acadèmics 2016- 2017 i 2017-2018: 7.987,00 €.

4. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, per al curs 2018-2019, el preu de matrícula de la 1a. edició del curs de postgrau en Tecnopolítica i Drets a l'Era Digital (15 crèdits ECTS), organitzat per la Fundació IDEC per un import de 2.100 €.

5. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, per al curs 2017-2018, el preu de matrícula de la 1a. edició del curs de postgrau en Mediación Transformativa y Circular Narrativa (15 crèdits ECTS), organitzat per la Fundació IDEC per un import de 1.750 €.

6. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, per als cursos 2018-2022, el preu de matrícula de la 4a. edició del màster en Osteopatia (120 crèdits ECTS), organitzat per la Fundació IDEC i l'Escola d'Osteopatia de Barcelona per un import de 18.720 €.

Actualització de tarifes 2018 per als Programes Internacionals de la UPF
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

1. S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 11 de desembre del 2017, la proposta d'actualització de tarifes 2018 per als Programes Internacionals de la UPF, d'acord amb el document que s'adjunta com a annex 3.

Aprovació d'imports a retornar de diverses activitats
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de desembre del 2017, els imports a retornar de les activitats d'extensió universitària o d'altres activitats que en gran part s'autofinancien amb les inscripcions dels participants en els termes següents:

- Per causes de la pròpia organització: es retornarà el 100% de la inscripció

- Per sol·licitud expressa de l'inscrit: de l'import de la inscripció es restarà el 20% com a despeses de gestió (costos administratius) amb un mínim de 30 €.

Tots els reemborsaments que es produeixin es gestionaran un cop finalitzada l'activitat.

Els costos administratius derivats de la gestió dels retorns d'inscripcions s'incorporaran al pressupost general de la UPF.

Aprovació d'imports per emissió de certificats d'estada per a recercadors visitants
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 11 de desembre del 2017, els imports per a l'emissió de certificats d'estada per als recercadors visitants en els termes següents:

Primer. Es fixa un import per a l'expedició del certificat d'estada com a recercador amb els imports següents:

- Investigador postdoctoral: 150 €

-  Investigador predoctoral: 75 €

Segon. Els responsables de cada unitat de Coordinació Acadèmica poden eximir del pagament d'aquest import els recercadors visitants que considerin d'interès estratègic per al seu àmbit acadèmic.

Tercer. Aquest acord és d'aplicació per a les estades que hagin de tenir lloc a partir del 2018

Autorització de diverses despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a la contractació del servei de videoconferència per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

  7.291, 67 €

   531,25 €

  8.822,92 €

2019

12.500,00 €

2.625,00 €

15.125,00 €

2020

12.500,00 €

2.625,00 €

15.125,00 €

TOTAL

32.291,67 €

5.781,25 €

38.072,92 €

 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 216.00, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per contractar la provisió d'una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus "aplicació com a servei" (Software as a Service o SaaS) per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

13.404, 77 €

2.815,00 €

16.219,77 €

2019

  9.666,67 €

2.030,00 €

11.696,67 €

2020

  4.833,34 €

1.015,00 €

  5.848,34 €

TOTAL

27.904,78 €

5.860,00 €

33.764,78 €

 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 216.00, corresponent al segment general.

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del grup UPF per als exercicis 2017 i 2018, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

29.500 €

6.195 €

35.695 €

2019

29.500 €

6.195 €

35.695 €

TOTAL

59.000 €

12.390 €

71.390 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90 assessories i consultories, corresponent al segment general.

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació dels serveis cientificotècnics de Microscòpia i Genòmic de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al Grup de Biologia Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

2019

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

2020

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

2021

24.000,00 €

  5.040,00 €

  29.040,00 €

TOTAL

96.000,00 €

20.160,00 €

116.160,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90, corresponent al segment PR02217 - EC-H2020-STEM-AGING-ERC AdG-P.Muñoz.

5. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del Nanocromatograf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH que manté en exclusivitat THERMOFISHER SCIENTIFIC BIOSCIENCIES GMBH de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

  7.750,00 €

  1.627,50 €

  9.377,50 €

2019

10.000,00 €

  2.100,00 €

12.100,00 €

2020

10.000,00 €

  2.100,00 €

12.100,00 €

2021

  2.250,00 €

    472,50 €

  2.722,50 €

TOTAL

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 219.22, corresponent al segment general.

6. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi confocal SP8 de Leica Microsistemas S.L. que manté en exclusivitat LEICA MICROSISTEMAS S.L. de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

18.750,00 €

  3.937,50 €

22.687,50 €

2019

25.000,00 €

  5.250,00 €

30.250,00 €

2020

25.000,00 €

  5.250,00 €

30.250,00 €

2021

  6.250,00 €

  1.312,50 €

  7.562,50 €

TOTAL

75.000,00 €

15.750,00 €

90.750,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 219.22, corresponent al segment general.

7. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (de l'1 de juny de 2018 a 31 de desembre de 2021) per a la contractació del servei de recollida de residus sanitaris, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

7

  38.181,82 €

  8.018,18 €

  46.200,00 €

2019

12

  68.727,00 €

14.432,67 €

  83.159,67 €

2020

12

  72.163,00 €

15.154,23 €

  87.317,23 €

2021

12

  75.771,15 €

15.911,94 €

  91.683,09 €

TOTAL

  

254.842,97 €

53.517,02 €

308.359,99 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90, corresponent al segment general.

8. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (de l'1 de juny de 2018 a 31 de desembre de 2021) per a la contractació del servei de recollida de residus sanitaris, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

7

  38.181,82 €

  8.018,18 €

  46.200,00 €

2019

12

  68.727,00 €

14.432,67 €

  83.159,67 €

2020

12

  72.163,00 €

15.154,23 €

  87.317,23 €

2021

12

  75.771,15 €

15.911,94 €

  91.683,09 €

TOTAL

  

254.842,97 €

53.517,02 €

308.359,99 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90, corresponent al segment general.

Modificació de la RLT
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

S'aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la despesa que comporta, que s'adjunten com a annex 4.

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 5 de gener del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 13 de desembre del 2017, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca fins al 31 de desembre del 2016, amb efectes de l'1 de gener del 2017, al professorat relacionat en el document que s'adjunta com a annex 5.

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

3.1. Projecte de pressupost de la UPF per al 2018. Bases d'Execució. Tarifes i preus

3.2. Projecte de pressupost del Consell Social, exercici 2018

4. Preus i tarifes:

4.1. Preus d'estudis propis

4.2. Actualització de tarifes 2018 dels programes internacionals

4.3. Política de retorns d'inscripcions d'extensió universitària o d'altres activitats

5. Despeses de caràcter pluriennal:

5.1. Sistema de videoconferència per a la UPF

5.2. Servei d'una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus "Aplicació com a Servei" ("Software as a service" o SAAS) per a la UPF

5.3. Servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF corresponent als exercicis 2017 i 2018

5.4. Serveis cientificotècnics d'anàlisi de microscòpia i genòmic de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al grup de biologia cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF

5.5. Servei de manteniment del Nanocromatograf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH de la UPF

5.6. Servei de manteniment del microscopi confocal SP8 de LEICA MICROSISTEMAS S.L. de la UPF

5.7. Servei de recollida de residus sanitaris del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (Edifici PRBB) de la UPF

5.8. Servei de destrucció de paper i de material digital, a preus unitaris, centralitzat a l'Arxiu General de la UPF

6. Modificació de la Relació de Ll