Les funcions del Ple són aquelles que la legislació vigent assigna al Consell Social, llevat que el propi Ple en delegui en les seves comissions.

Les principals funcions del Ple són:

  • Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat.
  • Proposar al departament competent en matèria d'universitats la creació, modificació, fusió i supressió de centres o estudis, i la implantació o la supressió d'ensenyaments que condueixen a títols acadèmics oficials, així com els canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells, amb l'informe previ del Consell de Govern.
  • Proposar al departament competent en matèria d'universitats la creació, la modificació, la fusió, la supressió, l'adscripció i la desadscripció d'instituts universitaris de recerca propis, amb l'informe previ del Consell de Govern.
  • Proposar al departament competent en matèria d'universitats l'adscripció i la desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i la implantació o supressió d'una titulació oficial en aquests centres, amb l'informe previ del Consell de Govern.
  • Proposar al departament competent en matèria d'universitats el reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior com a centres propis perquè puguin impartir títols oficials, amb l'informe previ del Consell de Govern.
  • Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria d'universitats i amb l'informe previ del Consell de Govern, la creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca.
  • Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la universitat i, a proposta del Consell de Govern, aprovar-lo.
  • Acordar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.
  • Designar i fer cessar com a membres del Consell de Govern de la universitat tres membres del Consell Social, d'entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.
  • Aprovar i modificar el reglament d'organització i funcionament del Consell Social.