1. Proposar els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la universitat.
 2. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la universitat i prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost.
 3. Proposar l'aprovació del balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent.
 4. Proposar l'aprovació de les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.
 5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d'universitats.
 6. Acordar, a proposta del Consell de Govern, les sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé quan aquest sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha de preveure el finançament.
 7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d'especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat.
 8. Proposar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat d'acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.
 9. Proposar les autoritzacions al rector o rectora per a l'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.
 10. Proposar els límits a partir dels quals el rector o rectora requerirà autorització del Consell Social per a l'adquisició, disposició i gravamen dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.
 11. Ser informat, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització de contractes i convenis que comportin despeses o ingressos per a la Universitat.
 12. Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual dels complements addicionals establerts per la Generalitat de Catalunya per retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat.
 13. Aprovar la relació de llocs de treball dels personal d'administració i serveis de la Universitat i les modificacions i la despesa que comporten.
 14. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic amb l'import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei
 15. Emetre un informe sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la seva formalització.