Autorització de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 28 de novembre del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 18 d'octubre del 2017, l'informe favorable sobre l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a l'expedient de contractació dels serveis d'auditoria, assessorament i assistència de la qualitat dels projectes europeus de recerca HDR4EU (ref. 761544) i SAUCE (ref. 780470) coordinats per la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb la següent distribució per anualitats:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2018

20.000,00 €

 4.200,00 €

24.200,00 €

2019

20.000,00 €

 4.200,00 €

24.200,00 €

2020

15.000,00 €

 3.150,00 €

18.150,00 €

TOTAL

55.000,00 €

11.550,00 €

66.550,00 €

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 18 d'octubre del 2017, l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), relatiu al servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

TOTAL amb IVA

2018

  50.250,00 €

10.552,00 €

  60.802,50 €

2019

  60.300,00 €

12.663,00 €

  72.963,00 €

2020

  60.300,00 €

12.663,00 €

  72.963,00 €

2021

  10.050,00 €

 2.110,50 €

  12.160,50 €

TOTAL

180.900,00 €

37.989,00 €

218.889,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

  Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca, docència o gestió
(Data de publicació dels acords: 28 de novembre del 2017)

S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 18 d'octubre del 2017, l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió, al professorat relacionat en els annexos següents:

-     Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat contractat

-     Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat agregat interí

-     Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat funcionari i contractat

-     Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat agregat interí

-     Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat funcionari i contractat"

Aprovació de preus de matrícula 
(Data de publicació dels acords: 28 de novembre del 2017)

S'aproven, per unanimitat, els preus de matrícula de la renovació de títols propis de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau presentats per la Fundació IDEC, per al curs acadèmic 2018-2019, que es relacionen en el document que s'adjunta com a annex 2.

Modificació de la RLT
(Data de publicació dels acords: 28 de novembre del 2017)

S'aprova, la modificació de la Relació de llocs de Treball, que s'adjunta com a annex 3.

1.Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.Informe del president
3.Seguiment econòmic i pressupostari
4.Informe sobre les servituds a constituir sobre la finca del carrer Wellington
5.Despeses de caràcter pluriennal:
5.1.Servei d'assessorament de qualitat per a projectes europeus de recerca
5.2.Servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la UPF
6.Complements addicionals del professorat
7.Torn obert de paraules