Aprovació del pressupost del Consell Social per al 2018
(Data de publicació dels acords:12 de gener del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del 14 de desembre del 2017, el Pressupost 2018 del Consell Social, que s'adjunta com annex 1.

Aprovació del Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra i de les tarifes de la Universitat per a l'exercici 2018
(Data de publicació dels acords: 12 de gener del 2018)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 14 de desembre del 2017, l'aprovació del projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2018, condicionat a l'evolució dels ingressos i de les despeses i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s'adjunten com a annexos 2 i 3.

Designació de membres i representants
(Data de publicació dels acords: 12 de gener del 2018)

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Judit Carrera Escude com a representant del Consell a la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Étic de la Universitat.

S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Miquel Rubirola Torrent com a representant del Consell a la Comissió de Qualitat de la Universitat, en substitució del Sr. Ezequiel Navarro Pérez.

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Margalida Payeras Sitjar com a membre de la Comissió Acadèmica de la Universitat, en substitució de la Sra. Maria Basora Sedó.

S'aprova, per unanimitat, la designació del Sr. César Molins Bartra com a membre de la Comissió Acadèmica de la Universitat, en substitució del Sr. Ezequiel Navarro Pérez.

S'aprova, per unanimitat, la designació de la Sra. Margarida Gual Perelló com a representant del Consell a la Comissió d'Avaluació de la UPF Solidària.

1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4. Informe de la Comissió Econòmica:

4.1. Seguiment econòmic i pressupostari

4.2. Projecte de pressupost del Consell Social i de la Universitat, exercici 2018

4.3. Acords adoptats

5. Designació de membres de Comissions

6. Torn obert de paraules