Aprovació de tarifes i preus acadèmics als centres docents d'ensenyament superior i instituts universitaris adscrits per a l'exercici 2018
(Data de publicació dels acords: 13 de juny del 2018)

 

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 27 d'abril del 2018, les tarifes i preus acadèmics als centres docents d'ensenyament superior i instituts universitaris adscrits per a l'exercici 2018, amb efectes des del curs 2018-2019, següents:

Primer. Preu per serveis complementaris a la docència: la utilització ordinària dels serveis de suport a la docència i a la recerca, serveis de promoció i comunicació, innovació, millora i suport a la docència, serveis sobre la internacionalització, d'orientació laboral, de cultura i esport, de qualitat, d'assessorament especialitzat o altres serveis: 200 euros/estudiant equivalent a temps complet/any (Estudiant equivalent a temps complert = 60 crèdits ECTS), tant de titulacions oficials com pròpies.

Segon. Preu en concepte de compensació per la tramitació d'expedients de programació, verificació i acreditació de títols oficials de grau i màster universitari: 5.000 euros per titulació/any. En el cas de dobles titulacions, mentre no siguin sotmeses a acreditació, 2.500 euros per titulació/any.

Tercer. Preu en concepte de control acadèmic i marca de les titulacions pròpies:

- Títol Superior (format de grau): 5.000 euros per titulació/any.

- Màster (mínim 60 ECTS): 5.000 euros per titulació/any.

- Diploma de postgrau (mínim de 30 crèdits ECTS): 2.500 euros per titulació/any.

- Curs de postgrau (mínim de 10 crèdits ECTS) 1.000 euros per titulació/any.

1. Aquestes tarifes no inclouen:

- Els costos directes d'emissió dels títols. Els centres adscrits abonaran a la UPF el seu cost efectiu quan la Universitat en faci l'expedició.

- Els costos de determinats serveis de la UPF si se'n fa un ús intensiu que requereixi mitjans extraordinaris.

- El preu per les llicencies o cessió de productes o serveis.

- El cost dels cursos específics de formació o similars.

- El cànon per l'ús dels espais o equipaments de la UPF

2. En el cas de titulacions oficials o pròpies impartides per centres adscrits en col·laboració amb altres universitats, s'estarà a allò establert en el conveni de col·laboració, si bé els costos resultants hauran d'aproximar-se a aquestes tarifes en el càlcul de les compensacions que pertoquin a la UPF. En el cas que la UPF en sigui coordinadora, l'exclusió no afectarà la tarifa per la tramitació d'expedients de programació, verificació i acreditació de títols oficials de grau i màster universitari.

Quart. Tarifa per autoritzacions de titulacions pròpies dels centres adscrits que no comportin un títol de la UPF:

- Títol Superior (format de grau): 5.000 euros per titulació/any.

- Màster (mínim 60 ECTS): 5.000 euros per titulació/any.

- Diploma de postgrau (mínim de 30 crèdits ECTS): 2.500 euros per titulació/any.

- Curs de postgrau (mínim de 10 crèdits ECTS) 1.000 euros per titulació/any.

Cinquè. Les tarifes s'acrediten a l'inici del curs acadèmic en base a les titulacions ofertades. La liquidació es fa abans del 31 de desembre de l'exercici pressupostari en què s' acrediten sense perjudici del fraccionament del pagament.

Sisè. Aquestes tarifes també seran d'aplicació per al càlcul de l'aportació econòmica del centre Barcelona School of Management (BSM) a la UPF, una vegada s'hagin regulat les relacions econòmiques entre la UPF i la Fundació IDEC en el seu conjunt.

Setè. Les tarifes pels conceptes assenyalats en aquest acord, a partir de l'exercici 2019, s'aprovaran conjuntament amb el pressupost de la UPF amb la resta de tarifes de la UPF.

Vuitè. Aquestes tarifes substitueixen qualsevol altre compensació prevista per als mateixos conceptes a la normativa de la UPF.

Novè. Preu per tutela acadèmica:

- Estudis oficials: els centres adscrits recapten el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments oficials que imparteixen les universitats i que els estudiants han d'abonar en concepte de tutela acadèmica a la Universitat, que estableix anualment el Decret de preus públics dels ensenyaments universitaris.

- Títols propis de la UPF de grau, màster, diploma i curs de postgrau: els centres adscrits recapten el percentatge per tutela acadèmica que els estudiants han d'abonar en concepte de tutela acadèmica a la Universitat. Aquest percentatge es calcularà de la mateixa manera que la indicada al Decret de preus pels ensenyaments oficials. Aquest preu es començarà a meritar en el curs acadèmic en el què s'apliqui el nou procediment dels estudis propis.

- La liquidació a la UPF d'aquests preus es farà abans del 31 de desembre de l'exercici pressupostari en el què s'han fet les matriculacions.

 

Autorització de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 13 de juny del 2018)

 

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 11 d'abril del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (setembre 2018 - desembre 2021), per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat (setembre-desembre)

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

240.000,00 €

  50.400,00 €

  290.400,00 €

2019

720.000,00 €

151.200,00 €

  871.200,00 €

2020

730.800,00 €

153.468,00 €

  884.268,00 €

2021

741.760,00 €

155.769,60 €

  897.529,60 €

TOTAL

2.432.560,00 €

510.837,60 €

  2.943.397,60 €

 

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 11 d'abril del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (setembre 2018 - desembre 2021), per a la contractació de les compres de material fungible per al manteniment de les instal·lacions i els elements constructius dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

(setembre-desembre)

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

106.667,00€

  22.400,07 €

129.067,07 €

2019

320.000,00€

  67.200,00 €

387.200,00 €

2020

328.000,00€

  68.880,00 €

396.880,00 €

2021

    336.200,00€

  70.602,00 €

406.802,00 €

TOTAL

1.090.867,00 €

229.082,07 €

1.319.949,07 €

 

 
El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

 

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 11 d'abril del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (setembre 2018 - desembre 2021) per a la contractació del servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat (setembre-desembre)

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

      333.783,82 €

  70.094,60 €

  403.878,42 €

2019

   1.020.185,77 €

214.239,01 €

  1.234.424,78 €

2020

   1.039.434,56 €

218.281,25 €

  1.257.715,81 €

2021

   1.058.683,35 €

222.323,50 €

  1.281.006,85 €

TOTAL

  3.452.087,50 €

724.938,36 €

4.177.025,86 €

 

 
El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.10 corresponent al segment general.

 

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 11 d'abril del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (1 de maig de 2018 - 31 de gener de 2020) per a la contractació del servei de gestió i assistència en viatges de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat 
(1 de maig- 31 de gener)

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

      547.863,00 €

115.051,23 €

     662.914,23 €

2019

      827.626,00 €

173.801,46 €

  1.001.427,46 €

2020

        64.588,00 €

  13.563,48 €

      78.151,48 €

TOTAL

 1.440.077, 00 €

302.416,17 €

1.742.493,17 €

 

L'import d'aquests viatges aniran a càrrec del pressupost general de la Universitat i a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

5. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 11 d'abril del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (1 de setembre de 2018 - 31 d'agost de 2020) per a la contractació del subministrament de reactius per al Servei de Genòmica i altres unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat 
(1 de setembre- 31 d'agost)

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

        84.978,00 €

17.845,38 €

102.823,38 €

2019

      206.988,00 €

43.467,48 €

250.455,48 €

2020

        95.251,20 €

20.002,75 €

115.253,95 €

TOTAL

387.217,20 €

81.315,61 €

468.532,81 €

 

L'import d'aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d'existència de crèdit.

 

Modificació requisit de formació de places de la RLT
(Data de publicació dels acords: 13 de juny del 2018)

 

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 4 de maig del 2018, la modificació del requisit de formació de determinades places de la Relació de Llocs de Treball del PAS funcionari, que s'adjunta com a annex 2.

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Tarifes dels centres adscrits

5. Despeses de caràcter pluriennal:

5.1. Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF

5.2. Subministrament de material fungible per les instal·lacions generals dels edificis de la UPF

5.3. Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la UPF des de l'1 de setembre del 2018 al 31 de desembre del 2021

5.4. Servei de gestió i assistències en viatges

5.5. Subministrament de reactius per al servei de Genòmica i unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF

6. Desafectació de material informàtic

7. Modificació del requisit de formació de determinades places de la Relació de Llocs de Treball del PAS Funcionari

8. Torn obert de paraules