Reorganització de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 19 de febrer del 2019, l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) aprovada per acord del Consell Social de 18 de desembre del 2018 en els termes que consten en l’annex 1, en relació amb la modificació de les places de règim laboral a règim funcionari, que inclou una modificació d’efectes de la data del canvi, que passa de l’1 de març a l’1 de juny del 2019.

Segon. Aprovar la proposta de modificació de la RLT i l’informe econòmic que s’hi adjunta comporta, en els termes que consten a l’annex 2, en relació amb la reorganització de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni.

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 20 de febrer del 2019, l’assignació de complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018 al professorat funcionari següent:

Cognoms i nom  Primer any  Darrer any Categoria
Rodero Antón, Emma 2012 2017 Professora Titular d’Universitat

Ratificació de tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 19 de febrer del 2019, la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2019, en els termes previstos en l’acord de la Comissió Executiva del CSUC de 3 de desembre del 2018, que s’adjunten com a annex 4.

Increment preu per als estudiants estrangers no residents

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 20 de febrer del 2019, aprovar un increment del 42% sobre el preu previst i pendent d’aprovació del Decret de Preus per al curs 2019-2020 per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa o Liechtenstein. En el cas dels estudiants de segon curs, se'ls aplicarà el preu aprovat en el curs acadèmic d'inici dels seus estudis.

Creació d’una Comissió Permanent de la Comissió Econòmica

S’aprova, per unanimitat, atès el què disposa la legislació vigent sobre les funcions dels consells socials i analitzats els antecedents de funcionament de la Comissió Econòmica i del Ple del Consell Social de la UPF, la creació d’una Comissió Permanent de la Comissió Econòmica, per a la resolució de les qüestions d’urgència justificada que siguin de la seva competència, de la mateixa manera que ho fa la Comissió Permanent del Ple.

Els acords d’aquesta Comissió Permanent tindran tots els efectes, seran informats a tots els membres de la Comissió Econòmica i hauran de ser ratificats en la reunió posterior més pròxima del Consell Social, sigui de la Comissió Econòmica o del Ple.

D’aquesta Comissió en seran membres el president de la Comissió Econòmica, el gerent de la Universitat i el secretari del Consell Social.