Aprovació de preus de matrícula de títols propis
(Data de publicació dels acords: 16 de març del 2018)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 19 de febrer del 2018, per al curs 2018-2019, els preus de matrícula de les 1es. edicions dels títols propis organitzats per la Fundació Institut d'Educació Contínua següents:

-  Diploma de postgrau en Business acros Health (BioBiz): 7.800 €

-  Curs de postgrau de Gestió de la Responsabilitat Social: 3.300 €

Aprovació de Tarifes de Campus Júnior per al 2018
(Data de publicació dels acords: 16 de març del 2018)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 26 de febrer del 2018, les tarifes dels cursos del Campus Júnior per a l'exercici 2018 amb un preu d'inscripció de 110 € per curs.

Autorització de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 16 de març del 2018)

1. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a la contractació del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

65.250,00 €

13.702,50 €

78.952,50 €

2019

69.000,00 €

14.490,00 €

83.490,00 €

2020

40.250,00 €

  8.452,50 €

48.702,50 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 201.30, corresponent al segment general.

2. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a la contractació del subministrament de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

130.000,00 €

27.300,00 €

157.300,00 €

2019

143.000,00 €

30.030,00 €

173.030,00 €

2020

  78.650,00 €

16.516,50 €

  95.166,50 €

TOTAL

351,650,00 €

73.846,50 €

425.496,50 €

3. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu del espectròmetre de fluorescència de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

  2.050,00 €

  430,50 €

  2.480,50 €

2019

  3.500,00 €

  735,00 €

  4.235,00 €

2020

  3.500,00 €

  735,00 €

  4.235,00 €

2021

  1.500,00 €

  315,00 €

  1.815,00 €

TOTAL

10.550,00 €

2.215,50 €

12.765,50 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 219.22 corresponent al segment general.

4. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu per al microscopi hiper-espectral de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

2019

  8.500,00 €

1.785,00 €

10.285,00 €

2020

  8.500,00 €

1.785,00 €

10.285,00 €

2021

  4.000,00 €

  840,00 €

  4.840,00 €

TOTAL

37.000,00 €

7.730,00 €

44.730,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 219.22 corresponent al segment general.

5. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu i atenció 24 hores dels SAIS de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

  37.500,00 €

  7.875,00 €

  45.375,00 €

2019

  45.000,00 €

  9.450,00 €

  54.450,00 €

2020

  45.000,00 €

  9.450,00 €

  54.450,00 €

2021

    7.500,00 €

  1.575,00 €

    9.075,00 €

TOTAL

135.000,00 €

28.350,00 €

163.350,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00, corresponent al segment general.

6. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) per contractar els serveis per a la realització d'una enquesta de panell online amb un trackerde captura de dades d'activitat a internet dels entrevistats per a la Universitat Pompeu Fabra, amb un contracte per import de 42.800,00 € (IVA exclòs) i d'acord amb les anualitats següents:

Any 2018: 21.000,00 + IVA

Any 2019: 21.800,00 + IVA

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 640.90, corresponent al segment general.

7. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, període de l'1 de juliol de 2018 a 31 de desembre de 2019, per a la contractació del subministrament de mobiliari a preus unitaris, per al conjunt de campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

6

111.179,00 €

23.347,59 €

134.526,59 €

2019

12

  44.313,00 €

  9.305,73 €

  53.618,73 €

TOTAL

  

155.492,00 €

32.653,32 €

188.145,32 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 623.00, corresponent al segment general.

8. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, període de l'1 de juliol de 2018 a 31 de desembre de 2021, per a la contractació del servei de desratització i desinsectació del conjunt de campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

 

Anualitat

Mesos

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

6

10.500,00 €

2.205,00 €

12.705,00 €

2019

12

21.000,00 €

4.410,00 €

25.410,00 €

2020

12

21.000,00 €

4.410,00 €

25.410,00 €

2021

12

21.000,00 €

4.410,00 €

25.410,00 €

TOTAL

  

73.500,00 €

15.435,00 €

88.935,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 227.90, corresponent al segment general.

9. S'acorda, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, període de l'1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019, per a la contractació del subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents UGAs de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Base imposable

Import de l'IVA

Import Total

2018

6

  64.042,00 €

13.448,82 €

  77.490,82 €

2019

6

  64.042,00 €

13.448,82 €

  77.490,82 €

TOTAL

  

128.084,00 €

26.897,64 €

154.981,64 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 623.00, corresponent al segment general.

Assignació complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 16 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de data 21 de febrer del 2018, l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca fins al 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, dels professors següents:

  

Cognoms i nom

Primer any

Darrer any

  

Categoria

Almiron Roig, Núria

2011

2016

Titular d'universitat

Djermanovic Tanasijevic, Tamara

2006

2014

Agregada interina

Modificació de la Relació de Llocs de Treball
(Data de publicació dels acords: 16 de març del 2018)

S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector en funcions de data 21 de febrer del 2018, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, que s'adjunta com a annex 1.

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Preus de títols propis de la Fundació privada IDEC-UPF, curs 2018-2019:

4.1. Diploma de postgrau Business across Health (BioBiz), 1a. edició

4.2. Curs de postgrau de Gestió de la Responsabilitat Social, 1a. edició

5. Despeses de caràcter pluriennal:

5.1. Servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració per a la Universitat Pompeu Fabra

5.2. Subministrament de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra

5.3. Servei de manteniment per al espectròmetre de fluorescència de la Universitat Pompeu Fabra

5.4. Servei de manteniment per al microscopi hiper-espectral de la Universitat Pompeu Fabra

5.5. Servei de manteniment per als sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra

5.6. Serveis per a la realització d'una enquesta de panell online amb un tracker de captura de dades d'activitat a internet dels entrevistats per a Universitat Pompeu Fabra

5.7. Subministrament de mobiliari a preus unitaris (Acord Marc), per al conjunt de campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra

5.8. Servei de desinsectació i desratització del conjunt de campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra

5.9. Subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents UGAS de la Universitat Pompeu Fabra

6. Complements addicionals per mèrits de recerca a professorat, convocatòria 2017

7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball

8. Torn obert de paraules