1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta                                                  

3. Informe del rector

4. Informe del síndic de Greuges 2020-2021

5. Informe de la Comissió Acadèmica

5.1. Aprovació d’una modificació de la programació de titulacions oficials, per als cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023
5.2. Aprovació de la modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme
5.3. Aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina

6. Informe de la Comissió Econòmica

6.1. Informe dels acords adoptats
6.2. Aprovació del pressupost de la Universitat i del Consell Social, exercici 2022

6.3  Aprovació de la desafectació de la finca E3-P3 i de les quotes de participació indivisa de les finques E2-P2 i E4-P4, propietat de la Universitat, finques resultants del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Mercat del Peix
6.4. Aprovació de la transmissió al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) del 9,74% del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona a la UPF, i constitució de drets de superfície a favor del CSIC sobre les quotes de participació indivisa de les finques resultants E2-P2 i part de l'E4-P4, per a la construcció de l'edifici IBE

7. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions

8. Torn obert de paraules

 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

S'aprova l'acta de la sessió de 28 d'octubre del 2021.

5. Informes de la Comissió Acadèmica
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

5.1. Aprovació d’una modificació de la programació de titulacions oficials, per als cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2021, la modificació de la programació de titulacions oficials, per als cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023, que s’adjunta com a annex 1.

5.2. Aprovació de la modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2021, emetre informe favorable a la proposta de fusió dels centres docents Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus i de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centres adscrits a la UPF de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en un únic centre denominat Centre Universitari TecnoCampus, mantenint l’adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

5.3. Aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina.

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2021, emetre informe favorable a la proposta de creació de la Facultat de Medicina per segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que impartirà el Grau en Medicina i el Grau interuniversitari en Medicina UAB-UPF fins a la seva extinció, i que començarà les seves activitats docents a partir del curs 2022-2023.

 

6. Informe de la Comissió Econòmica
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

6.2. Aprovació del pressupost de la Universitat i del Consell Social, exercici 2022

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 16 de desembre de 2021, la proposta del Pressupost 2022 del Consell Social, que s’adjunta com a annex 2.

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 16 de desembre del 2021, el projecte de pressupost de la Universitat per a l’exercici 2022, condicionat a l’evolució dels ingressos i de les despeses, i, de manera conjunta, sobre les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s’adjunten com a annex 3.

6.3  Aprovació de la desafectació de la finca E3-P3 i de les quotes de participació indivisa de les finques E2-P2 i E4-P4, propietat de la Universitat, finques resultants del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Mercat del Peix

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 10 de desembre de 2021 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 16 de desembre de 2021, la desafectació de la finca resultant E3-P3 i de les quotes de participació indivisa propietat de la Universitat Pompeu Fabra de les finques E2-P2 i E4-P4 resultants del projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit de l’antic Mercat del Peix.

6.4. Aprovació de la transmissió al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) del 9,74% del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona a la UPF, i constitució de drets de superfície a favor del CSIC sobre les quotes de participació indivisa de les finques resultants E2-P2 i part de l'E4-P4, per a la construcció de l'edifici IBE

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 10 de desembre de 2021 i l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 16 de desembre de 2021, el següent:

- Autoritzar al rector de la Universitat la realització dels actes necessaris per a la transmissió al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de forma gratuïta i pel termini que resta de vigència, del 9,74% del dret de superfície constituït sobre la finca del carrer Wellington 14 de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la Universitat, mitjançant escriptura autoritzada pel notari senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill en data 24 de novembre de 1997, modificat mitjançant escriptures atorgades el 6 de juliol de 2020 i el 21 de juliol de 2021.

- Autoritzar al rector de la Universitat l’adopció dels acords i la realització dels actes necessaris per a la constitució i atorgament a favor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) d’un dret de superfície sobre el total de la quota de participació indivisa propietat de la Universitat de la finca resultant E2-P2, és a dir, el 57,14% de la finca.

- Autoritzar al rector de la Universitat l’adopció dels acords i la realització dels actes necessaris per a la constitució i atorgament, a favor del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), d’un dret de superfície sobre el 13,434% de la quota de participació indivisa propietat de la Universitat de la finca resultant E4-P4. Atès que és propietat de la Universitat el 51% de la finca, el dret de superfície grava el 6,85% del total de la finca, propietat de la UPF i l’Ajuntament de Barcelona en pro indivís. La constitució dels drets de superfície queda condicionada a la ratificació per part del Govern de la Generalitat de l’acord de desafectació de les finques.

 

7. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions
(Data de publicació dels acords: 24 de desembre del 2021)

S’acorda, per unanimitat, la designació de la senyora Margarida Gual Perelló, secretària del Consell Social, com a representant del Consell a la Comissió Avaluadora de la convocatòria 2022 per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible.