1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Informe de la presidenta
  3. Informe del rector:
  4. Informe del síndic de Greuges 2021-2022
  5. Informe de la Comissió Econòmica

Informe dels acords adoptats
Proposta d'incorporació i reconeixement com a spin off de KoA Biotech, S.L.

  6. Torn obert de paraules

 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 12 de maig del 2022

 

5. Participació de la UPF a la Societat KOA BIOTECH SL
(Data de publicació dels acords: 22 de juliol del 2022)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 20 de juny de 2022, l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar la participació de la UPF el capital social de la Societat KOA BIOTECH, S.L., amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, mitjançant l’adquisició de 150.000 participacions a Sira Mogas Díez per un import de 1.500 euros. Els estatuts de la societat s’adjunten com a annex 1.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.”