1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe del president
 3. Seguiment econòmic i pressupostari
 4. Transmissió a la Universitat Pompeu Fabra per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar
 5. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:
  5.1. Contractació de 26.250 llicències del producte Google WorkSpace for Education Plus per la Universitat Pompeu Fabra, en la modalitat de servei al núvol (“Software as a Service” o SaaS) pel període 2022-2024
  5.2. Participació de la UPF a la iniciativa DEEP TECH NODE pel període 2022-2023
  5.3. Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) pel període 2021-2024
  5.4. Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Springer pel període 2021-2024
  5.5.Contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021-2024
 6. Preus, tarifes i ajuts:
 • Curs 2020-2021
  6.1. Aprovació de les noves tarifes dels serveis conjunts UPF-CRG corresponent al segon semestre de  l'any 2021
 • Curs 2021-2022
  6.2. Preus dels màsters universitaris per als estudiants estrangers
  6.3. Tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF
  6.4. Ajut a l'estudi per als estudiants en pràctiques de la UPF
 1. Proposta d’atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la I convocatòria 2021
 2. Calendari de sessions, curs 2021-2022
 3. Torn obert de paraules

 

Aprovació de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de 26.250 llicències del producte Google WorkSpace for Education Plus per la Universitat Pompeu Fabra, en la modalitat de servei al núvol (“Software as a Service” o SaaS) per al període 2022 a 2024.

El pressupost de licitació s’ha fixat en base a les llistes de preus de les versions de Google Workspace per educació, el nombre de comptes de l’aplicació a la UPF i els anys de contracte, del què resulta els imports següents:

 

Any/període

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total

amb IVA

Partida

2022

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

2023

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

2024

62.475,00 €

13.119,75 €

75.594,75 €

201.30

Total

187.425,00 €

39.359,25 €

226.784,25 €

 

 

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal (2022-2023) per a la participació de la UPF a la iniciativa DEEP TECH NOTE, amb l’import màxim que correspon a la UPF per la durada del conveni de 60.000€ i amb la distribució per anualitats següent:

 

Anualitat

Codi econòmic

Import Total

2022

460.00

20.000,00 euros

2023

460.00

  20.000,00 euros”

 

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) per al període 2021 a 2024, amb el pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb el CSUC de distribució següent:

 

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA (*)

Import total

amb IVA

Partida

2021

Lectura

50.799,86 €

2.031,99 €

52.831,85 €

220.11

Publicació

120.069,86 €

25.214,67 €

145.284,53 €

227.90

Subtotal 2021

170.869,72 €

27.246,66 €

198.116,38 €

 

2022

Lectura

40.147,62 €

1.605,90 €

41.753,52 €

220.11

Publicació

136.337,40 €

28.630,85 €

164.968,25 €

227.90

Subtotal 2022

176.485,02 €

30.236,75 €

206.721,77 €

 

2023

Lectura

28.577,95 €

1.143,12 €

29.721,07 €

220.11

Publicació

153.146,97 €

32.160,86 €

185.307,83 €

227.90

Subtotal 2023

181.724,92 €

33.303,98 €

215.028,90 €

 

2024

Lectura

11.841,54 €

473,66 €

12.315,20 €

220.11

Publicació

175.514,15 €

36.857,97 €

212.372,12 €

227.90

Subtotal 2024

187.355,69 €

37.331,63 €

224.687,32 €

 

Total pressupost contracte

716.435,35 €

128.119,02 €

844.554,37 €

 

 

(*) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

 

4. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Springer pel període 2021 a 2024, amb el pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb el CSUC de distribució següent:

 

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA (*)

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

2.399,50 €

95,98 €

2.495,48 €

220.11

Publicació

53.581,00 €

11.252,01 €

64.833,01 €

227.90

Subtotal 2021

55.980,50 €

11.347,99 €

67.328,49 €

 

2022

Lectura

2.601,26 €

104,05 €

2.705,31 €

220.11

Publicació

43.491,80 €

9.133,28 €

52.625,08 €

227.90

Subtotal 2022

46.093,06 €

9.237,33 €

55.330,39 €

 

2023

Lectura

3.246,98 €

129,88 €

3.376,86 €

220.11

Publicació

43.585,00 €

9.152,85 €

52.737,85 €

227.90

Subtotal 2023

46.831,98 €

9.282,73 €

56.114,71 €

 

2024

Lectura

1.712,78 €

68,51 €

1.781,29 €

220.11

Publicació

45.874,29 €

9.633,60 €

55.507,89 €

227.90

Subtotal 2024

47.587,07 €

9.702,11 €

57.289,18 €

 

Total pressupost contracte

196.492,61 €

39.570,16 €

236.062,77 €

 

(*) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

5. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021 a 2024 pels imports indicats i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

El pressupost que correspon a la UPF, segons els acords amb el CSUC de distribució, és el següent:

Any

Concepte

Import total sense IVA en $

Import total sense IVA

en € (*)

Import de l’IVA (**)

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

$7.703,32

6.547,82 €

261,91 €

6.809,73 €

220.11

Publicació

$11.930,41

10.140,85 €

2.129,58 €

12.270,43 €

227.90

Subtotal 2021

$19.633,73

16.688,67 €

2.391,49 €

19.080,16 €

 

2022

Lectura

$6.587,41

5.599,30 €

223,97 €

5.823,27 €

220.11

Publicació

$13.439,00

11.423,15 €

2.398,86 €

13.822,01 €

227.90

Subtotal 2022

$20.026,41

17.022,45 €

2.622,83 €

19.645,28 €

 

2023

Lectura

$7.626,68

6.482,68 €

259,31 €

6.741,99 €

220.11

Publicació

$13.200,78

11.220,66 €

2.356,34 €

13.577,00 €

227.90

Subtotal 2023

$20.827,46

17.703,34 €

2.615,65 €

20.318,99 €

 

2024

Lectura

$6.293,28

5.349,29 €

213,97 €

5.563,26 €

220.11

Publicació

$15.367,28

13.062,19 €

2.743,06 €

15.805,25 €

227.90

Subtotal 2024

$21.660,56

18.411,48 €

2.957,03 €

21.368,51 €

 

Total pressupost contracte

$82.148,16

69.825,94 €

 10.587,00 €

80.412,94 €

 

 

 

(*) És necessari considerar els imports en dòlars del contracte ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per tant s’autoritzen aquests imports i les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi que hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

(**) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.

 

Aprovació de les noves tarifes dels serveis cientificotècnics del Centre de Regulació Genòmica (CRG)
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 19 de juliol del 2021, l’aprovació de les noves tarifes dels serveis cientificotècnics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) aplicables des del segon trimestre de l’any 2021, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 1.

 

Aprovació dels preus acadèmics dels màsters universitaris del curs 2021-2022 per als estudiants estrangers
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 12 de juliol del 2021, l’aprovació dels preus acadèmics dels màsters universitaris del curs 2021-2022 per als estudiants estrangers següents:

Primer. Mantenir el mateix preu del curs 2020-2021 (93,5€/crèdit per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa o Liechtenstein, que es matriculin a un màster universitari en el curs 2021-2022.

Segon. Els estudiants britànics que hagin iniciat els seus estudis a la UPF amb anterioritat a l’aplicació del BREXIT, el curs 2021-2022 seran tractats, a efectes de preus acadèmics, com a estudiants comunitaris.

 

Aprovació de preus en concepte de gestió de convenis de pràctiques 
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 19 de juliol de 2021, el següent:

Mantenir per al curs 2021/2022 els preus en concepte de gestió de convenis de pràctiques mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social en la sessió d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les deliberacions i conclusions a les que arribin els Grup de Treball per al nou model de pràctiques a la UPF i el Grup de Treball per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic a la Fundació UPF.

Concepte 

Tarifa

Gestió del conveni

10% de l’import total net de l’ajut rebut per l’estudiant amb un mínim de 250,00 € + IVA (per estudiant)

0 € si es produeix una rescissió del conveni de manera injustificada per part de l’estudiant en els primers 30 dies d’entrada en vigor i l’empresa ho informa dins d’aquests mateixos 30 dies.

Modificació del conveni per increment d’hores dins el mateix curs acadèmic

(Només si l’increment d’hores supera el 40% de les hores inicialment previstes)

150,00 euros + IVA

Renovació del conveni dins el mateix curs acadèmic.

150,00 euros + IVA

Renovació del conveni per canvi de curs acadèmic

Si la renovació és per:

 • 0-50 hores: renovació sense cost
 • 50-250 hores: 150,00 €+IVA
 • Més de 250 hores: 10% de l’import total net de l’ajut rebut per l’estudiant amb un mínim de 250,00 € + IVA (per estudiant)

 

     

 

Segon. Adequar els preus cobrats a les entitats col·laboradores en concepte de participació a la fira d’ocupació (UPFeina) fixant una tarifa única de 400,00 euros (més IVA) per entitat participant.

El gerent de la Universitat podrà trametre, d’acord amb l’article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018 i 9 de desembre del 2020, l’autorització al rector o rectora per tal que aquest/a eximeixi, si s’escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l’ajut a l’estudiant d’acord amb les circumstàncies previstes en l’esmentat article.

 

Ajut a l'estudi per als estudiants en pràctiques de la UPF
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 19 de juliol de 2021, mantenir pel curs 2021-2022 la quantia que, en concepte d'ajut a l'estudi, han de percebre els estudiants en pràctiques, aprovada mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social en la sessió d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les modificacions que puguin introduir-se a l’aplicatiu de gestió de pràctiques a la UPF. Aquest ajut es fixava en 6 euros l’hora, als què les empreses hi ha de sumar, si les pràctiques són extracurriculars, els imports a satisfer a la Seguretat Social.

 

Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2021, l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, amb efectes econòmics d’1 de gener del 2021, al personal docent i investigador contractat relacionat en el document que s’adjunta com a annex 2.

 

Aprovació del calendari de sessions de la Comissió Econòmica per al curs 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 29 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions de la Comissió Econòmica per al curs 2021-2022, que s’adjunta com a annex 3.