1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4. Informe de la Comissió Acadèmica

4.1. Modificació de la programació de titulacions oficials, curs 2020-2021 
4.2. Desadscripció de la UPF d’Elisava Escola Superior de Disseny

5. Informe de la Comissió Econòmica:

5.1. Seguiment econòmic i pressupostari
5.2. Compte general i comptes anuals auditats de l'exercici 2019
5.3. Acords adoptats

6. Torn obert de paraules

Aprovació de la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 13 d’octubre de 2020, la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació de la proposta de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra d’Elisava Escola Superior de Disseny
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 13 d’octubre del 2020, la proposta de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra d’Elisava Escola Superior de Disseny, que s’adjunta com a annex 2.

Aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals de l’exercici 2019
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’acorda, vist l’informe de la Comissió Econòmica de 15 d’octubre de 2020, l’aprovació del Compte General i dels Comptes Anuals de l’exercici 2019, que s’adjunten com a annex 3.