Aprovació de preus de matrícula de cursos de postgrau

(Data de publicació dels acords: 20 de novembre del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 22 d’octubre del 2018, per al curs 2018-2019, el preu de matrícula de la 1a. edició del Curso de postgrado de Desarrollo Directivo, organitzat per la Fundació Privada IDEC, per un import de 3.670 €.

Aprovació de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 20 de novembre del 2018)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’autorització de l’expedient de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2019 a 30 de novembre de 2020, per a la contractació de l’arrendament, modalitat de rènting, de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors), per al conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2019

12

3.840,00€

806,40€

4.646,40€

2020

11

3.520,00€

739,20€

4.259,20€

 

 

7.360,00€

1.545,60€

8.905,60€

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 201.20.

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’autorització de l’expedient de la despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei de prestació de serveis per part dels agents de Propietat Industrial, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Codi Econòmic

Base imposable

Import de l’IVA

Import total

2019

227.90

50.000,00€

10.500,00€

60.500,00€

2020

227.90

50.000,00€

10.500,00€

60.500,00€

2021

227.90

50.000,00€

10.500,00€

60.500,00€

El codi econòmic per a la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 227.90 corresponent al segment general.

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener del 2019 a 30 d’abril del 2021, per a la contractació del servei de mudances, a preus unitaris, per al conjunt de Campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import total

2019

12

38.015,00€

7.983,15€

45.998,15€

2020

12

38.015,00€

7.983,15€

45.998,15€

2021

4

12.671,67€

2.661,05€

15.332,72€

 

 

88.701,67€

18.627,35€

107.329,02€

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 223.00.

4. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’autorització per a l’ampliació de la despesa de caràcter pluriennal, període 1 de setembre de 2018 a 31 d’agost de 2020, per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb els imports següents:

Anualitat

Mesos

Import

Iva (21%)

Import total

2018

0

0,00€

0,00€

0,00€

2019

12

76.404,96€

16.045,04€

92.450,00€

2020

8

50.936,64€

10.696,69€

61.633,34€

 

 

 

 

 

Import total a ampliar

 

127.341,60€

26.741,74€

154.083,34€

Amb aquesta ampliació econòmica, l’import total necessari per anualitats és el següent:

Anualitat

Mesos

Import

IVA (21%)

Import Total

2018

4

89.531,68€

18.801,65€

108.333,33€

2019

12

345.000,00€

72.450,00€

417.450,00€

2020

8

23.000,00€

48.300,00€

278.300,00€

 

 

 

 

 

Import total sol·licitat

 

664.531,68€

139.551,65€

804.083,33€

La totalitat de l’import, el ja autoritzat més l’ampliació sol·licitada, anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca i de pràctiques. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d’existència de crèdit, sent l’estimació la següent:

Clau Econòmica

%

2019

2020

General/6001007520100/221.90

11,22%

10.376,92€

6.917,95€

General/600100/220000/640.20

88,78%

82.073,08€

54.715,38€

 

100,00%

92.450,00€

61.633,33€


5. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’autorització de l’expedient de la despesa de caràcter pluriennal (maig 2019-desembre 2022) per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

IVA

Total

Maig-des 2019

517.333,33€

108.640,00€

 

2020

776.000,00€

162.960,00€

938.962,00€

2021

787.640,00€

165.404,40€

953.044,40€

2022

799.454,61€

167.885,47€

967.340,08

TOTAL

2.880.427,95€

604.889,87€

3.485.317,81€

El codi econòmic per a la formalització de la Reserva de Crèdit serà el General/600100/ 519900/213.00, corresponent al segment general.

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 20 de novembre del 2018)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 17 d’octubre del 2018, l’assignació de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

- Annex I: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari

- Annex II: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat contractat

- Annex III: Mèrits de docència fins el 31 de desembre de 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener de 2018, al professorat funcionari i contractat

- Annex IV: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre de 2017, amb efectes    econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari i contractat.

Modificació de dates de les baixes dels llocs d’administratiu/va qualificats i tècnic/a d’administració, adscrits a les UGA
(Data de publicació dels acords: 20 de novembre del 2018)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 16 d’octubre del 2018, l’aprovació de la modificació de la data d’efectes de les baixes dels llocs d’administratiu/va qualificats i tècnic/a d’administració, adscrits a les UGA, aprovades per acord de 14 de desembre de 2017, en els termes previstos en el document que s’adjunta com a annex 2.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Seguiment econòmic i pressupostari
4. Aprovació del Compte General i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2017
5. Despeses de caràcter pluriennal:
5.1. Contractació de l'arrendament, modalitat de rènting, de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors), per al conjunt de campus i edificis de la UPF
5.2. Serveis d'assessorament i gestió professional en matèria de propietat industrial
a la UPF
5.3. Servei de mudances, a preus unitaris, per al conjunt de campus i edificis 
de la UPF
5.4. Contractació del subministrament de material fungible de laboratori, per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF
5.5. Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la UPF
6. Complements addicionals del professorat
7. Modificació de la Relació de Llocs de Treball: modificació de la data d'efectes de les baixes dels llocs d'Administratiu/iva qualificats i Tècnic/a d'Administració, adscrits a les UGA, aprovades per Acord de la Comissió Econòmica de 14 de desembre del 2017
8. Torn obert de paraules