1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe de la presidenta
 3. Informe del rector
 4. Informe del síndic de Greuges
 5. Informe de la Comissió Acadèmica:
  5.1.Aprovació d’una modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022
 6. Informe de la Comissió Econòmica:
  6.1.Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2020
  6.2.Aprovació del pressupost de la Universitat i del Consell Social, exercici 2021
  6.3. Aprovació d’una modificació relativa a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.
  6.4. Autorització de la participació de la UPF en la Xarxa universitària internacional The Guild
  6.5.Aprovació de la participació de la UPF en la Fundació Institut de Salut Global
  6.6. Aprovació de la desafectació de material científic i informàtic
  6.7. Informe dels acords adoptats per la Comissió Econòmica
 7. Acord sobre la designació de membres i representants a comissions
 8. Torn obert de paraules

 

 

Modificació de la programació de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 9 de desembre de 2020, la modificació de la programació de titulacions oficials, per al curs 2021-2022, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació del pressupost del Consell Social 2021
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre de 2020, la proposta del Pressupost 2021 del Consell Social, que s’adjunta com a annex 2.

Aprovació del Pressupost de la Universitat per al 2021
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 17 de desembre del 2020, el projecte de pressupost de la Universitat per a l’exercici 2021, condicionat a l’evolució dels ingressos i de les despeses, i, de manera conjunta, sobre les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, que s’adjunten com a annex 3.

Aprovació de la modificació de l’acord de 18 de juliol de 2019 d’aprovació de la constitució de la societat Lucid Technologies SL
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorden, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2020, els acords següents:

Primer. Aprovar la modificació de l’acord de 18 de juliol de 2019, -modificat per acord de 5 de març de 2020-, pel qual s’aprovava la constitució de la societat Lucid Technologies SL, en el sentit exclusivament d’acordar una nova distribució de participacions, amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents de l’acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2020, que s’adjunta com a annex 4.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Acord de participació a l’associació internacional The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild)
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorden, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2020, els acords següents:

Primer: Aprovar la participació de la UPF a l’associació internacional sense ànim de lucre The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild), que té com a principis bàsics la promoció del coneixement entès com a motor de les transformacions en la societat i l’economia, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i la necessitat de participar en els debats actuals a escala global, en particular al voltant de l’impacte positiu, l’educació i la Recerca. Els Estatuts de l’Associació s’adjunten com a annex 5.

Segon: Aprovar la desvinculació de la Universitat Pompeu Fabra de la xarxa Young European Research Universities (YERUN) creada l’any 2015, juntament amb les seves sòcies de l’Alianza 4-Universidades.

Tercer: Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Acord de participació de la UPF en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2020, la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona.

Acord de desafectació d’equipament científic
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2020, la desafectació de l’equipament científic d’un robot d’automatització Biomek NX, amb núm. d’inventari UPF 101981.

Acord de desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 17 de desembre de 2020, la desafectació de material informàtic que s’adjunta com a annex 6.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 18 de gener del 2020)

S’acorda, per unanimitat, la designació de la senyora Clara Campàs Moya i del senyor Miquel Martí com a representants del Consell a la Comissió d’Innovació de la Universitat, en substitució del senyor Manel Milà Vidal.