La composició d'aquesta comissió resta pendent de renovació.
(les competències que té delegades han estat represes transitòriament pel Ple del Consell Social, d'acord amb el Reglament d'aquest òrgan)