1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

 1. Informe de la presidenta
 2. Informe del rector
 3. Informe de la Comissió Acadèmica:
  -Modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos 2020-2021 i 2021-2022
 4. Informe de la Comissió Econòmica:
  -Seguiment econòmic i pressupostari, exercici 2021
  -Informe dels acords adoptats per la Comissió Econòmica
  -Proposta d’informe al Ple sobre la transmissió a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14 (Antic Mercat del Peix)
 5. Ratificació de l’informe de la Comissió Permanent del Ple sobre la contractació d’una pòlissa de tresoreria
 6. Informe sobre el nou grau en Medicina de la UPF
 7. Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'lnstitut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
 8. Memòria del Consell Assessor de la Transparència de la UPF
 9. Torn obert de paraules

 

 

 

 

 

Modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos 2020-2021 i 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de data 4 de maig de 2021, la modificació de la programació de titulacions oficials per als cursos 2020-2021 i 2021-2022, que s’adjunta com a annex 1.

 

Transmissió a la fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) de la totalitat del dret de superfície constituït sobre la finca 5 del carrer Wellington 14 de Barcelona
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 6 de maig de 2021, la proposta d’adopció de l’acord següent:

Autoritzar al rector de la Universitat Pompeu Fabra la realització dels actes necessaris per a la transmissió a la fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), de forma gratuïta i pel termini que resta de vigència, de la totalitat del dret de superfície constituït sobre la finca 5 del carrer Wellington 14 de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a la Universitat, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari senyor Lluís Roca-Sastre i Muncunill en data 24 de novembre de 1997, modificat mitjançant escriptura atorgada el 6 de juliol de 2020, que s’adjunta en el plànol de l’estat actual i plànols de les finques resultants del projecte de reparcel·lació (E1-P1 i E4-P4) –annex 2.

 

Contractació d'una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 20 d’abril del 2021, relatiu a la contractació d’una pòlissa de tresoreria en els termes següents:

1.Acordar la contractació d'una pòlissa de tresoreria per import màxim de 5.000.000€ amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, amb els límits que es detallen a continuació:

Termini màxim: 1 any.

Interès: el tipus resultant d’acord amb els requisits fixats en el tercer punt de la resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE número 160 de 6 de juliol de 2017, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d’endeutament.

Liquidació d'interessos: per vençut.

Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura, excepte que considerada conjuntament amb l'interès, no superi el límit fixat pel principi de prudència financera.

Comissió de disponibilitat: 0,10% anual.

Que arribat el cas, s'autoritza a concertar l'operació afectant l'import liquidat de la matrícula 2021-2022 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

 

Ratificació dels nous Estatuts del consorci: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA)
(Data de publicació dels acords: 9 de juliol del 2021)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació dels nous Estatuts del consorci: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA), que s’adjunten com a annex 3