1. Acta de la sessió anterior
 2. Informe de la presidenta
 3. Informe del rector
 4. Temes de l’àmbit de la Comissió Acadèmica:
 • Modificació de la programació universitària, cursos 2018-2019 i 2019-2020
 1. Temes de l’àmbit de la Comissió Econòmica:
 • Seguiment econòmic i pressupostari
 • Desafectació de fons bibliogràfic
 • Acords adoptats
 1. Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 2. Designació de membres de Comissions i de representants del Consell a altres òrgans
 3. Torn obert de paraules

Modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019 i 2019-2020
(Data de publicació dels acords: 16 de gener del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern del 30 de maig del 2018, la modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, que s’adjunta com annex 1.

Desafectació de fons bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 16 de gener del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 11 de juny del 2018, la desafectació de fons bibliogràfic, d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex 2.

Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
(Data de publicació dels acords: 16 de gener del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018, ratificar els Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que s’adjunten com a annex 3.

Designació de membres
(Data de publicació dels acords: 16 de gener del 2019)

1. S’aprova, per unanimitat, la designació del doctor Pelegrí Viader Canals com a membre de la Comissió Econòmica del Consell, en substitució del doctor Francesc Posas Garriga.

2. S’aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Daniel Vidal Canellas com a representant del Consell a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere de la UPF, en substitució de la Sra. Carmen Mur Gómez.

3. S’aprova, per unanimitat, la designació del Sr. Jordi Marín Puigpelat com a representant del Consell a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del Sr. Miquel Rubirola.