1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Proposta d’informe al Ple sobre la transmissió a la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) del dret de superfície sobre la finca del carrer Wellington 14 (Antic Mercat del Peix)

5. Proposta d'aprovació d'un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.

6. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

- E-300700/09-01-20 Sistema de gestió bibliotecària per a les universitats integrades i agregades al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya.
- E-300900/10-01-21 Subscripció al subministrament de les revistes e-Emerald Insight.
- E-300100/01-09-20 Arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025.
- E-300100/07-03-21 Servei de manteniment correctiu i preventiu d'un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la UPF.
- E-300100/03-11-20 Concurs de projectes per als serveis d'arquitectura de redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la UPF i l'IBE-CSIC, i la urbanització de l'entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l'antic Mercat del Peix, per al període 2022 a 2025

7. Proposta d'aprovació del preu de matrícula del títol propi Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS) Edició 10 (2021-22)

8. Proposta d’aprovació del preu del crèdit dels ensenyaments de grau per a!s estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents per al curs 2021-2022

9. Torn obert de paraules

Aprovació d'un crèdit suplementari en el subconcepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques.
(Data de publicació dels acords: 18 de juny del 2021)

S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, suplementar el crèdit del concepte 489.12 Ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre. Ajuts diversos. Associació Catalana d’Universitats Públiques per un import de 6.500,00 euros, finançat a càrrec dels drets reconeguts en el concepte 329.99 Altres ingressos procedents de prestació de serveis com a conseqüència d’una prestació de serveis efectuats per la Universitat l’any 2020 i que en conseqüència no formen part de la previsió d’ingressos d’aquest exercici pressupostari.

Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 18 de juny del 2021)

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació de la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 2021-2025, distribuït per períodes i anys naturals de la manera següent:

 

Any/període

Import assistència técnica
I operació del SGB

Import hostatge

i suport extern

del SGB

Import total sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

 

Partida

01/09/2021-

31/12/2021

2.610,04 €

  6.293,04 €

  8.903,08 €

1.321,54 €

10.224,62 €

216.00

2022

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

2023

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

2024

7.830,12 €

18.879,12 €

26.709,24 €

3.964,62 €

30.673,86 €

216.00

01/01/2025-

31/08/2025

5.220,08 €

12.586,08 €

17.806,16 €

2.643,08 €

20.449,24 €

216.00

 

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, en la subscripció al subministrament de les revistes e-Emerald Insight per al període 2021-2023, distribuït per anualitats per a la UPF de la manera següent:

Anualitats

Import sense IVA

IVA (4%)

Import amb IVA

Partida

2021

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

2022

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

2023

9.615,99 €

384,64 €

10.000,63 €

220.11

Total

28.847,97 €

1.153,92 €

30.001,89 €

 

 

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots i amb el repartiment per anualitats de la manera següent:

Anualitat

Import total

sense IVA

IVA

Import total

amb IVA

Partida

2021 (set. – des.)

  6.551,67 €

  1.375,85 €

7.927,52 €

201.90

2022

19.655,00 €

  4.127,55 €

23.782,55 €

201.90

2023

19.655,00 €

  4.127,55 €

23.782,55 €

201.90

2024

19.655,00 €

  4.127,55 €

23.782,55 €

201.90

2025 (gen. – ago.)

13.103,33 €

  2.751,70 €

15.855,03 €

201.90

Total

78.620,00 €

16.510,20 €

95.130,20 €

 

 

 

Lot 1

Lot 2

Anualitat

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Import sense IVA

IVA

Import

amb IVA

2021

5.041,67 €

1.058,75 €

6.100,42 €

1.510,00 €

  317,10 €

  1.827,10 €

2022

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

  951,30 €

  5.481,30 €

2023

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

  951,30 €

  5.481,30 €

2024

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

  951,30 €

  5.481,30 €

2025

10.083,33 €

2.117,50 €

12.200,83 €

3.020,00 €

   634,20 €

  3.654,20 €

Total

60.500,00 €

12.705,00 €

73.205,00 €

18.120,00 €

3.805,20 €

21.925,20 €


4. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra per al període d’1 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, d’acord amb el detall d’anualitats següent:

Anualitat

Pressupost IVA exclòs

IVA

Pressupost IVA inclòs

Partida

2021

  2.029,44 €

    426,18 €

  2.455,62 €

219.22

2022

24.353,25 €

  5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

2023

24.353,25 €

  5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

2024

24.353,25 €

  5.114,18 €

29.467,43 €

219.22

Total

75.089,19 €

15.768,72 €

90.857,91 €

 

 

5. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 28 d’abril del 2021, l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per al concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu Fabra i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per al període 2022 a 2025, amb la distribució per anualitats següent:

Any

Import sense IVA

VA

Import IVA inclòs

Partida

2022

280.573,83 €

58.920,50 €

339.494,33 €

620.00

2023

243.448,88 €

51.124,27 €

294.573,15 €

620.00

2024

139.113,65 €

29.213,87 €

168.327,52 €

620.00

2025

94.674,57 €

19.881,66 €

114.556,23 €

620.00

TOTAL

757.810,93 €

159.140,30 €

916.951,23 €

 

 

Aprovació del preu de matrícula del títol propi Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS) Edició 10 (2021-22)
(Data de publicació dels acords: 18 de juny del 2021)

S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de 26 d’abril del 2021, el preu de matrícula del Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS), 10a. edició, per al curs acadèmic 2021-2022, per un import de 3.000 €.

Aprovació del preu del crèdit dels ensenyaments de grau per als estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents per al curs 2021-2022
(Data de publicació dels acords: 18 de juny del 2021)

1. Aprovar els preus per al curs acadèmic 2021-2022, dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l’Estat espanyol que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada titulació, tindrà els imports per crèdit que figuren a continuació:

Coeficient d’estructura docent dels ensenyaments de grau

Preu del crèdit

  Coeficient d’estructura docent A

110.99€

  Coeficient d’estructura docent B

139.32€

  Coeficient d’estructura docent C

156.67€

2. L’aplicació d’aquest preu no subvencionat no variarà al llarg del curs acadèmic i estarà condicionat a la situació de nacionalitat i/o residència acreditada abans de l’inici del curs acadèmic, en els terminis que estableixi la universitat.

3. El càlcul i la liquidació de les possibles exempcions i bonificacions es realitzaran sobre l’import aprovat pel Consell Social de la UPF.

4. Per tal que no es perjudiqui a aquells estudiants, no ciutadans de la Unió Europea i no  residents, que ja cursaven els seus estudis de grau a la UPF abans del curs acadèmic 2017-2018, i que no van accedir per la via d’estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords, es bonificarà l’import del crèdit de tal manera que seria d’aplicació el preu públic que estableix el decret de preus per a cada coeficient d’estructura docent, segons l’estudi de grau cursat.

5. Els estudiants britànics que hagin iniciat els seus estudis a la UPF amb anterioritat a l'aplicació del BREXIT, el curs 2021-2022 seran tractats, a efectes de preus acadèmics, com a estudiants comunitaris.