Com a norma general, cal escriure les frases seguint un ordre lògic i natural, d'acord amb els usos més habituals, i reservar les dislocacions o desplaçaments d'algun component de la frase per emfasitzar-lo o per donar-hi més rellevància. 

En principi, l'ordre més neutre és subjecte + verb + complement directe/atribut + complement indirecte + altres complements, tot i que els complements circumstancials de temps i de lloc sovint es desplacen a començament de frase (a començament de curs els estudiants es van reunir amb els professors). 

En els exemples següents, la primera frase segueix un ordre més neutre dels elements, i per tant en principi és preferible a qualsevol dels exemples escrits entre claudàtors, en què hi ha hagut desplaçaments que emfasitzen l'element desplaçat.

el president va haver de suspendre la reunió per falta de quòrum [va haver de suspendre la reunió, el president, per falta de quòrum; per falta de quòrum, va haver de suspendre la reunió, el president; per falta de quòrum, el president va haver de suspendre la reunió] 


molts estudiants estrangers assisteixen cada dia a cursos de català per tal de poder seguir les classes [per tal de poder seguir les classes, molts estudiants estrangers assisteixen cada dia a cursos de català; cada dia, per tal de poder seguir les classes, molts estudiants estrangers assisteixen a cursos de català; a cursos de català, assisteixen cada dia molts estudiants estrangers per tal de poder seguir les classes]