La coma serveix per marcar una pausa breu dins la frase. Després d'una coma cal deixar sempre un espai en blanc. Pel que fa al contacte amb altres signes de puntuació, una coma no pot precedir en cap cas un guió, un parèntesi o un claudàtor d'obertura, ni tampoc uns punts suspensius.

 

Usos de la coma

 

Després de determinats mots o locucions

Cal escriure una coma després dels connectors de frase (adverbis, conjuncions...) situats en posició inicial de frase. Si apareixen dins la frase, es consideren incisos, i com a tals s'escriuen entre comes. 

d'altra banda, demà es reunirà la comissió...; amb tot, és important assenyalar que...; sigui com sigui, convé no perdre de vista quin és l'objectiu final d'aquest grup de treball; aquest no és, al capdavall, el tema que ens ocupa; determineu, finalment, quina és la relació existent...

 

Després de la salutació i del comiat

En cartes i altres documents administratius, cal escriure una coma tant després de la salutació com després del comiat. 

Senyor, 
Benvolguda professora, 
Atentament, 
Ben cordialment,

 

Després d'elements desplaçats

S'escriu una coma per indicar inversions o alteracions de l'ordre lògic dels elements de la frase, emfasitzacions d'algun element o bé alteracions en l'ordre de frases subordinades o coordinades respecte a l'oració principal. 

no se n'ha parlat més, d'aquest tema [per no s'ha parlat més d'aquest tema]; que calia presentar la documentació abans de divendres, va insistir [per va insistir que calia presentar la documentació abans de divendres]; pel que fa al tercer punt de l'ordre del dia, es va decidir ajornar-ne la discussió [per es va decidir ajornar la discussió del tercer punt de l'ordre del dia]

 

En les adreces

En les adreces, s'escriu una coma entre el nom de la via pública i el número, i també entre aquest i el pis i la porta. 

Balmes, 132, 1r.; Av. Catalunya, 43, baixos; Via Augusta, 145, 4t. 3a.

 

En les datacions

En la datació pròpia de tota mena de documents, s'escriu una coma entre la població o el lloc on s'escriu i la data. 

Barcelona, 14 d'abril de 1995; Vic, 3 de gener de 1996

 

Per delimitar interjeccions, exhortacions i vocatius

El mot o mots que constitueixen una invocació o una crida han d'anar seguits d'una coma quan apareixen a principi de frase, i entre comes quan apareixen enmig d'una frase. 

amics, el cas que ens ocupa és força complicat; permetin-me, senyores i senyors, que enceti aquest debat parlant en primer lloc de...

 

Per expressar fraccions decimals

Cal escriure una coma (i no pas un apòstrof) entre els números enters i les fraccions decimals de les xifres que en duen. Per tant, a diferència del que es fa per exemple en anglès, en català no és correcte utilitzar un punt per separar els enters dels decimals, com tampoc no ho és utilitzar una coma per separar els milers de les centenes. 

el 10,5% dels estudiants [i no pas "el 10'5%"]; el resultat és de 1.439,54 unitats mensuals [i no pas "de 1,439.54 unitats"]

 

Per indicar l'omissió d'un verb

Quan, per evitar repeticions, s'omet un verb en una frase, generalment s'indica aquesta circumstància amb una coma. 

en Jaume va suspendre les matemàtiques, i en Joan, la física; jo treballo en horari de matí, i tu, en horari de tarda; a l'estiu hi fa molta calor, i a l'hivern, molt de fred

 

Per introduir incisos o aclariments

Els incisos, els aclariments i les frases explicatives s'han d'escriure entre comes. Convé saber, però, que també poden complir aquesta funció els guions i els parèntesis, tot i que amb matisos diferents. 

els ciutadans, commoguts per la tragèdia, no van dubtar a ajudar els afectats [tots els ciutadans van ajudar]; els estudiants, que no havien pogut estudiar, van suspendre l'examen [ningú no havia estudiat, tothom va suspendre]; el president, que va resultar elegit per majoria, ha assumit la gestió del seu predecessor en el càrrec [només hi ha un president, i va resultar elegit per majoria] 

Però: els ciutadans commoguts per la tragèdia no van dubtar a ajudar els afectats [només els ciutadans commoguts van ajudar]; els estudiants que no havien pogut estudiar van suspendre l'examen [només van suspendre aquells que no havien pogut estudiar]; el president que va resultar elegit per majoria ha assumit la gestió del seu predecessor en el càrrec [dels diversos presidents que hi ha, el que va resultar elegit per majoria]

 

Per separar elements o frases juxtaposats

En les enumeracions, s'escriu una coma per separar els diversos elements d'una mateixa categoria (substantius, adjectius, verbs, frases...). Si es tracta d'una enumeració completa o tancada, entre els dos últims elements cal escriure la conjunció i en frases afirmatives i la conjunció ni en frases negatives; en canvi, si es tracta d'una enumeració incompleta o oberta, entre els dos últims elements també s'escriu una coma. 

entre els assistents al congrés hi havia professors, lingüistes, educadors i planificadors; no va voler ni rebre'ns, ni telefonar-nos ni tan sols llegir el nostre missatge; el ponent va fer un discurs llarg, intens, emotiu