Els diversos signes de puntuació s'utilitzen, dins una frase o un text, per delimitar-ne els diversos elements i per marcar pauses en l'entonació. Tot seguit indiquem, per a cadascun dels diversos signes de puntuació, quins són alguns dels seus usos principals.