En documents i textos llargs cal vetllar perquè la presentació dels títols dels diferents apartats (títol del document, títols d'apartats o capítols, de seccions, de subseccions, de paràgrafs...) en reflecteixi, si és el cas, la jerarquització. Per aconseguir-ho cal utilitzar de manera lògica i coherent els diversos recursos tipogràfics disponibles (cos de lletra, majúscules, versaletes, subratllat, cursiva, negreta...).

Un altre recurs que convé utilitzar sistemàticament és la numeració dels diversos apartats —amb xifres cardinals, ordinals o romanes seguides d'un punt— per tal de facilitar tant l'ordenació com la consulta d'un document. Convé remarcar, en aquest sentit, que el primer número ha de ser l'u, i no pas el zero.


No cal dir que hi ha diverses maneres de caracteritzar tipogràficament les divisions d'un text per tal que en reflecteixin adequadament l'estructura. Tot seguit en presentem quatre exemples, per a textos amb dues, tres, quatre i cinc subdivisions, respectivament: 

TÍTOL DEL DOCUMENT 
1. TÍTOL D'APARTAT 

a) Títol de subdivisió primera 


TÍTOL DEL DOCUMENT 
1. TÍTOL D'APARTAT 
1.1. Títol de subapartat 

a) Títol de subdivisió primera 


TÍTOL DEL DOCUMENT 
1. TÍTOL D'APARTAT 
1.1. TÍTOL DE SUBAPARTAT
 
a) Títol de subdivisió primera 
—Títol de subdivisió segona TÍTOL DEL DOCUMENT 
1. TÍTOL D'APARTAT 
1.1. TÍTOL DE SUBAPARTAT 

a) Títol de subdivisió primera 
—Títol de subdivisió segona 

Títol de subdivisió tercera