La numeració dels textos legals i normatius (decrets, reials decrets, lleis...) s'escriu sempre amb xifres, amb una barra inclinada entre el número de sèrie pròpiament dit i l'any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes. 

la Llei 148/1996; el Decret 1183/1996

Els apartats o articles, així com qualsevol altra sèrie numerada, també s'escriuen amb números. Generalment es fan servir ordinals fins al número 9 (1r., 2n., 3r., etc.), i cardinals del 10 endavant (10, 11, 12, etc.). 

d'acord amb l'article 4t. dels Estatuts...; atenent al que disposen els articles 15 a 18 de la norma en qüestió...