El guió és una ratlla horitzontal aproximadament el doble de llarga que el guionet; s'utilitza en enumeracions, taules i diàlegs (guió d'obertura) i en incisos (guions d'obertura i de tancament).

 

Usos del guió

 

En diàlegs i entrevistes

El guió s'utilitza per diferenciar les intervencions dels interlocutors en un diàleg o una entrevista, i dins d'aquests, per marcar la intervenció del narrador. 

—Com valoreu l'evolució dels mercats financers? 
—Bé, a la vista de les dades macroeconòmiques del darrer trimestre... 

—Jo sóc de l'opinió —va afegir— que no vindrà. 
—Per què no? —va respondre ella—. Ens ha assegurat que vindria!

 

En enumeracions i taules

En una enumeració o en una llista disposades verticalment, s'utilitza el guió com a marca d'inici d'apartat o d'element. 

...les disciplines jurídiques següents: 

—dret constitucional 
—dret internacional 
—dret urbanístic

Convé saber, però, que també es poden utilitzar amb aquesta mateixa funció xifres ordinals, cardinals o romanes (seguides d'un punt) i lletres (en cursiva i seguides d'un parèntesi). En cas que els apartats d'una enumeració introduïts amb guions incloguin subapartats, aquests es poden marcar amb un punt volat. 

...inclou les sis funcions primordials que, segons Jakobson, pot tenir el llenguatge: 

1. La funció referencial 
2. La funció expressiva o emotiva 
3. La funció conativa 
4. La funció fàctica 
5. La funció metalingüística 
6. La funció poètica 

...el treball s'estructura en els apartats següents: 

I. Presentació 
II. Introducció 
III. Desenvolupament 
IV. Conclusions 
V. Annexos 

...es poden establir d'entrada quatre grans classes conceptuals: 

a) els objectes o entitats; 

b) els processos, les operacions, les accions; 

c) les propietats, els estats, les qualitats; 

d) les relacions.

 

Per introduir incisos o aclariments

El guió també s'utilitza per introduir un incís o un aclariment dins una frase. Cal tenir en compte, però, que els incisos escrits entre guions tenen respecte a la frase en la qual s'emmarquen una vinculació superior a la que tindrien si anessin entre parèntesis, però inferior a la que tindrien si anessin entre comes. En cas que un incís aparegui en posició final de frase, només s'ha escriure el guió d'obertura, i no el de tancament. 

no incloem en aquest conjunt —encara que els tindrem en compte com a materials de referència i de treball— els lèxics, els vocabularis i els diccionaris; en aquest punt s'observa un comportament homogeni a totes les comarques —tot i que hi ha, certament, alguna excepció remarcable. Per tant...