Les diverses qüestions que es tracten en aquest capítol tenen com a característica comuna el fet que o bé, d'acord amb la normativa i amb els usos més generalment establerts, poden ser objecte de més d'un tractament, o bé sovint són objecte d'un ús erroni. 

En el primer supòsit (com seria per exemple el cas dels punts relatius al perfet perifràstic i el perfet simple, el plural dels noms i dels adjectius acabats en -sc, -st, -xt i -ig o l'apòstrof) s'opta per una de les solucions possibles —aquesta és pròpiament la funció d'un llibre d'estil—, mentre que en el segon supòsit (com seria per exemple el cas dels punts relatius als adverbis acabats en -ment, l'article personal o els usos incorrectes de l'infinitiu) s'expliciten quins són els errors més freqüents i quins els usos correctes.