Els subíndexs i els superíndexs utilitzats en ciències matemàtiques, físiques o químiques s'escriuen a la dreta del símbol o del número que acompanyen, sense deixar cap espai de separació. 

el CO2, o diòxid de carboni, és un compost químic; la fórmula del peròxid de carboni és H2O2; donat el valor y = x4 - x2 - 4, determineu...

Pel que fa als superíndexs utilitzats com a crides de notes o de remissions bibliogràfiques, s'escriuen a continuació del mot desitjat i després de qualsevol signe de puntuació. 

...es tracta de textos concisos, precisos i despersonalitzats (que són poc emotius).10; ...es materialitza en reculls d'unitats lèxiques o terminològiques: els diccionaris.8Des d'aquest punt de vista...